Główna Aktualności Dofinansowanie do wymiany pieca – WNIOSEK

Dofinansowanie do wymiany pieca – WNIOSEK

Dodano: Autor: Krzysztof Stefanek

Wkrótce rozpocznie się nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany pieca węglowego na nowe źródło ciepła.
Z gminnej dotacji będą mogli skorzystać mieszkańcy miasta i gminy Aleksandrów Łódzki, którzy posiadają czynny piec na paliwo stałe, a warunkiem jej otrzymania jest trwała likwidacja starego źródła ciepła.
Dofinansowanie wynosi 50 % kosztów inwestycji, nie więcej niż 12 tysięcy złotych.

Do wniosku należy dołączyć:
1) kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością, a jeżeli nie wynika ono z prawa własności to również zgodę właściciela (współwłaścicieli) lub administracji budynku na realizację zadania;
2) dokument uprawniający do występowania w imieniu Wnioskodawcy: pełnomocnictwo i dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
3) kserokopię dokumentu potwierdzającego możliwość zawarcia umowy przyłączeniowej z dostawcą ciepła lub paliwa (jeżeli dotyczy);
4) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie Wnioskodawca otrzymał w roku , w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie – jeżeli dotyczy;
5) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53 poz. 311 ze zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010r. Nr 121 poz. 810 ze zm.) – jeżeli dotyczy;
6) dokumentację fotograficzną przedstawiającą posiadane stare źródło ciepła. Uzupełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będzie można składać dopiero po rozpoczęciu naboru.
Termin naboru wniosków zostanie ogłoszony wkrótce. Wnioski złożone przed tym terminem nie będą brane pod uwagę!

Aktualności