Główna Aktualności Dodatek węglowy

Dodatek węglowy

Dodano: Autor: Krzysztof Stefanek

Od 17 sierpnia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku węglowego.

Zadanie to będzie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe),   albo
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo

domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Informacja o przyznaniu dodatku węglowego. Przyznanie dodatku nie wymaga wydawania decyzji administracyjnej. Zawiadomienie o przyznaniu dodatku będzie przekazywane za pomocą poczty e-mail. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, informację o przyznaniu dodatku węglowego może odebrać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Piotrkowskiej 4/6.

 Składając wniosek pamiętaj o podaniu numeru konta i adresu e-mail.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy e-PUAP na adres skrzynki elektronicznej Ośrodka Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim: /n058x7dvld/skrytka
  • papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Piotrkowskiej 4/6, w godzinach:

8.00-15.00   poniedziałek  – środa – czwartek – piątek  

8.00-16.00   wtorek

  • od 22 sierpnia 2022r. papierowo w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym

 przy ul. 11-go Listopada 3 (budynek przy Urzędzie Stanu Cywilnego)

 codziennie w godzinach 9.00 -13.00

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie

w godzinach 8-16 pod numerem  451-177- 563

e-mail:  weglowy@opsal.pl

Aktualności