Fundusze Europejskie

Komunikaty

04.08.2017
Dodane przez: Wojciech Kalina
Liczba wizyt: 2975
Gospodarka odpadami

Urząd Miejski informuje, że zmieniły się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z uchwałą uchwałą Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim nr VI/49/19 z dnia 7 lutego 2019 r.  w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od marca 2019 r. miesięczne stawki opłat wynoszą:

  • 20,90 zł/mieszkańca przy zadeklarowaniu selektywnej zbiórki, lub
  • 41,80 zł/mieszkańca w przypadku zbierania odpadów komunalnych bez segregacji.

Opłatę za marzec w zmienionej wysokości należy uiścić do 15 kwietnia 2019 roku. Opłatę można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim na poczcie, w banku lub korzystając z bankowości internetowej. Numer konta bankowego:

Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim 64 8780 0007 0000 0231 1000 0008


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą nr XIX/202/16 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 21 stycznia 2016 r.w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę tę uiszcza się bez wezwania raz na miesiąc, w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy.

W związku z powyższym opłaty za styczeń 2019 roku powinny być wniesione do dnia 15 lutego 2019 r. natomiast za luty 2019 roku do 15 marca 2019 r.

Za styczeń i luty 2019 r. obowiązują niezmienione stawki opłaty w wysokości:

  • 11,90 zł/mieszkańca przy zadeklarowaniu selektywnej zbiórki, lub
  • 20 zł/mieszkańca w przypadku zbierania odpadów komunalnych bez segregacji.

Szanowni Państwo,

W związku z powtarzającymi się problemami związanymi z odbiorem śmieci od niektórych mieszkańców Miasta i Gminy Aleksandrów Łódzki, Urząd Miejski przypomina, iż każdy właściciel zabudowanej nieruchomości ma obowiązek, zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287; art. 47b, pkt. 1, 2 i 4), oznakowania swojej posesji. Również ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z 04 marca 2010 r., nałożyła obowiązek uporządkowania tabliczek adresowych nieruchomości.

Zgodnie z zapisami obu ustaw każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego, umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku, tablicy z numerem posesji. W sytuacji, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym, obowiązkowo umieszcza się również na ogrodzeniu.
W związku z powyższym APELUJEMY do wszystkich właścicieli, administratorów, użytkowników nieruchomości o umieszczanie w odpowiednim miejscu i należyte utrzymanie tabliczki z numerem porządkowym.
Prawidłowe umieszczenie informacji o numerze nieruchomości służy przede wszystkim interesom odpowiednich służb wykonujących usługi z zakresu użyteczności publicznej, jak: pogotowie ratunkowe, gazowe, straż pożarna, policja itp.
UWAGA:
Zobowiązuje się również właścicieli nieruchomości położonych przy nowo nazwanych ulicach (w większości na terenach wiejskich), lub na terenach, na których numeracja porządkowa została wcześniej wprowadzona, a właściciele nie dopełnili powyższego obowiązku, o składanie w Urzędzie Miejskim odpowiednich wniosków o nadanie numeru porządkowego.

Translate »