Fundusze Europejskie
Profil zaufany

XLVI sesja Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

20.10.2017
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Porządek obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
w dniu 26 października 2017 roku godzina 12ᵒᵒ

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej w Aleksandrowie
Łódzkim.
4. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej w Aleksandrowie
Łódzkim.
5. Sprawozdanie Burmistrza z jego działalności w okresie roku od
22 września 2017 do 25 października 2017 roku.
6. Informacja z działalności Spółki PGKiM za 2016 rok.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy
Aleksandrów Łódzki, wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku oraz
wyniki ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez Kuratora
Oświaty.
8. Interpelacje radnych.
9. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Aleksandrów Łódzki na 2017 rok,
b) zmiany uchwały nr XXXII/314/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2017-2024,
c) ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej,
d) nadania nazwy ulicy w Aleksandrowie Łódzkim,
e) nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciężków położonej w Gminie
Aleksandrów Łódzki,
f) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Antoniew w
rejonie ulicy Dorotki,
g) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Brużyczka
Księstwo w rejonie ulicy Bartek,
h) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu miejskiego A-3 w rejonie
Placu Kościuszki oraz ulic: Parkowej, Poniatowskiego i Jasińskiego,
i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie w
ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ryszarda Wyrzykowskiego w
Bełdowie,
j) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka
w Rudzie Bugaj w ośmioletnią Szkołę Podstawową z oddziałami
integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj,
k) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia
w Rąbieniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Stefana Kard.
Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu,
l) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół
Sportowych im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim,
w skład którego wchodziła sześcioletnia Sportowa Szkoła Podstawowa
Nr 3 im. Józefa Jaworskiego i Miejskie Gimnazjum Sportowe
z ośmioletnią Sportową Szkołą Podstawową Nr 3 im. Józefa
Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim,
m) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej Nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Aleksandrowie
Łódzkim w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Marii
Skłodowskiej Curie w Aleksandrowie Łódzkim,
n) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Miejskiego Zespołu
Szkół im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim, w skład którego
wchodziła sześcioletnia Szkoła Podstawowa Nr 1 i Miejskie
Gimnazjum im. Jana Pawła II w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1
im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim,
o) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Aleksandrowa
Łódzkiego.
10. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi
Aleksandrowa Łódzkiego i Przewodniczącemu Rady Miejskiej
w Aleksandrowie Łódzkim za 2016 rok.
11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
12. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad sesji.

Translate »