Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Wyniki otwartego konkursu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

07.02.2018
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

działając na podstawie art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.z 2016 r, poz. 1817 z późn. zm.), oraz § 17 i § 20 „Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018”  stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLII/452/2017 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Aleksandrów Łódzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Rodzaj zadania:

„Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Aleksandrowie Łódzkim, w 2018 roku”

Dotację w kwocie 105 000 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych ) otrzymuje Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM z siedzibą 92-203 Łódź, ul. Praussa 2.

Termin realizacji zadania: luty- grudzień 2018 roku

Translate »