Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

14.03.2018
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

działając na podstawie art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 450) oraz § 17 i § 20 „Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLII/452/2017 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Aleksandrów Łódzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Rodzaj zadania:

Wspieranie trzeźwości i przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez inicjowanie następujących przedsięwzięć:

1. prowadzenie grup samopomocowych dla osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych;

2. prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z rodzin z problemem alkoholowym;

3. organizacja treningów terapeutycznych oraz programów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, prowadzonych przez certyfikowanych terapeutów uzależnień i specjalistów terapii uzależnień;

4. prowadzenie działalności wychowawczej i profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;

5. organizacja imprez okolicznościowych i wyjazdów integracyjnych promujących życie w trzeźwości, dla rodzin z problemem alkoholowym.

Dotację w kwocie 47000 zł. (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych) otrzymuje Stowarzyszenie RAJ Abstynencki Klub Samopomocy z siedzibą: 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1.

Termin realizacji zadania: marzec – grudzień 2018 roku

Translate »