Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Projekt „Szansa na nowy start”

12.02.2019
Dodane przez: Kinga Drożdżel
Liczba wizyt:
Aktualności

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pt. ,,Szansa na nowy start” w ramach Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działania nr X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”, Poddziałania X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Główny cel projektu to podtrzymanie aktywności zawodowej 60 osób zamieszkałych w województwie łódzkim, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika poprzez udział w indywidualnym i kompleksowym wsparciu.

Do udziału w projekcie mogą zgłosić się zarówno osoby zatrudnione na umowę o pracę, jak i na umowy cywilnoprawne.

Dostępne formy wsparcia

Projekt „Szansa na nowy start” przewiduje dwie ścieżki aktywizacji zawodowej do wyboru:

A/ŚCIEŻKA PRZEKWALIFIKOWANIE :

 1. Doradztwo zawodowe połączone z IPD – zajęcia indywidualne 4 h/os.
 2. Poradnictwo psychologiczne – zajęcia indywidualne 2 h/os. dla 50% uczestników
 3. Szkolenia – oferta szkoleń otwarta – dostosowana do indywidualnych predyspozycji
  uczestników określonych przez doradcę zawodowego w IPD
 4. Staże – pięciomiesięczne staże zawodowe

B/ ŚCIEZKA SAMOZATRUDNIE:

 1. Doradztwo zawodowe połączone z IPD – zajęcia indywidualne 4 h/os.
 2. Poradnictwo psychologiczne – zajęcia indywidualne 2 h/os. dla 50% uczestników
 3. Szkolenie z zakładania działalności gospodarczej – 32h
 4. Doradztwo indywidualne w zakresie sporządzania biznesplanu działalności 3h/os
 5. Dotacja na założenie działalności gospodarczej do 25 000 zł
 6. Wsparcie pomostowe – w wysokości 13 200 zł (1100 zł co miesiąc przez 12 m-cy)
 7. Indywidualne specjalistyczne doradztwo po założeniu działalności gospodarczej – 4h/os.

Więcej informacji można uzyskać w Biurach Projektu w Piotrkowie Trybunalskim, Plac Kościuszki 7, tel. 44 647 48 08 / 44 741 75 00 oraz w Łodzi, ul. Inżynierska 1/3, tel. 42 298 66 00 / 42 298 66 01, a także na stronie http://kswp.org.pl/pl/projekty/dla-bezrobotnych/szansa-na-nowy-start.

Translate »