Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Projekt dla młodych bezrobotnych

15.06.2018
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Zapraszamy osoby młode z terenu województwa łódzkiego w wieku 21-29 lat, nieaktywne zawodowo (osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy  lub bierne zawodowo) –  Młodzież NEET, do udziału w projekcie „Akademia aktywności zawodowej” organizowanym przez Nasze Stowarzyszenie. Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Zapraszamy osoby które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły  w kształceniu i szkoleniu, tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

– Nie pracują (tj. są bezrobotni niezarejestrowani w urzędzie pracy lub bierni zawodowo), – Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym), – Nie szkolą się

W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:

  1. Doradztwo zawodowe wraz z Indywidualnym Planem Działania – 4 godz. na osobę – zajęcia indywidualne 2 spotkania x 2 godziny 2. szkolenie zawodowe: – prawo jazdy kat C, C+E + kwalifikacja wstępna przyśpieszona – 235 godz. – kurs spawania metodą MAG 135 i TIG 141 – 240 godz.  3.  3 – miesięczne staże na stanowiskach pracy powiązanych z odbytym szkoleniem – wynagrodzenie – 997,40zł netto/mies. 4. pośrednictwo pracy – 6 godz. na osobę – zajęcia indywidualne 3 spotkania  x 2 godziny

Kryteria dodatkowe uprawniające do uczestnictwa w kursie:

  • Ukończone 21 lat (uczestnicy kursu kat. C, C+E, KW), – Ukończone 18 lat (uczestnicy kursu spawania) – Posiadanie prawa jazdy kat. B, (uczestnicy kursu kat. C, C+E, KW), – Wykształcenie co najmniej podstawowe, – Brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy zawodowego lub spawacza

Zapewniamy:

– Catering, – Opłacamy egzaminy państwowe, – Zwrot kosztów dojazdu – Badania lekarskie. – stypendium szkoleniowe i stażowe – ubezpieczenie NNW

Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszamy Panie, osoby bierne zawodowo,  os. niepełnosprawne oraz osoby o niskich kwalifikacjach. Zgłoszenie uczestnictwa nie jest tożsame z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie.

 

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw  Społeczno – Edukacyjnych  Biuro Projektu  ul. Nawrot 46 90-014 Łódź  tel. 535 497 461 e-mail: lodz@asise.pl

 

Młodzież NEET – (ang. not in employment, education or training) -za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie czy kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować, czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni). Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.

Osoby bierne zawodowo -w rozumieniu definicji zawartej we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych (WLWK) to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego) jest uznawana za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowana już jako bezrobotna.

Osoby bezrobotne – w rozumieniu definicji zawartej we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych (WLWK) to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), uznawane są za osoby bezrobotne.

Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria.

 

Osoby długotrwale bezrobotne – to osoby, które pozostają bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. W przypadku młodzieży poniżej 25 roku życia osobami długotrwale bezrobotnymi są osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy.

 

Osoby z niepełnosprawnościami – to osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

 

Osoby o niskich kwalifikacjach – to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Przyjmuje się, że do tego poziomu wykształcenia kwalifikują się osoby bez wykształcenia oraz z wykształceniem: –  podstawowym –  gimnazjalnym, –  ponadgimnazjalnym.

 

plakatA3-akademia_aktywnosci_zawodowej_bez

 

Translate »