Fundusze Europejskie

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

02.08.2017
Dodane przez: Wojciech Kalina
Liczba wizyt:
Gospodarka odpadami

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę tę uiszcza się bez wezwania raz na miesiąc, w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy.


Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami obejmują:

– koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

– koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów (tzw. PSZOK-u),

– koszty obsługi administracyjnej systemu oraz

– koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów.

Najwyższe koszty związane są z odebraniem, przetransportowaniem, odzyskiem i unieszkodliwieniem odpadów np. na składowisku odpadów. Największa część odpadów (zmieszane, zielone i resztki z sortowania) musi, zgodnie z ustawą  trafić do jednej „instalacji komunalnej”. Firma odbierająca odpady nie ma możliwości „uciec” na tańsze składowisko. Objęcie systemem wszystkich mieszkańców spowoduje, wg naszych szacunków, zwiększenie ilości odpadów, które do tej pory trafiały do domowych palenisk czy lasów.

Kolejne koszty to konieczność zbierania i odbierania z nieruchomości odpadów z podziałem na frakcje (papier, szkło, tworzywa sztuczne), w tym wydzielenie z całego strumienia odpadów, odpadów bio (zielone, resztki kuchenne) i przekazanie ich do kompostowni, co generuje dodatkowe, wcześniej nie ponoszone koszty. Podział całego strumienia odpadów na poszczególne frakcje związany jest z koniecznością osiągnięcia przez Gminę (a w skład Gminy wchodzą również jej mieszkańcy) odpowiednich poziomów ograniczenia odpadów przekazywanych na składowisko oraz poziomów odzysku odpadów surowcowych. Nie osiągnięcie wymaganych poziomów grozi dużymi karami pieniężnymi, które mogą zostać nałożone na Gminę przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Następnym składnikiem stawki są koszty utworzenia i utrzymania PSZOK-u, w szczególności koszty odebrania i unieszkodliwienia zebranych w nim odpadów (np. remontowych, wielkogabarytowych).

Natomiast na koszty obsługi administracyjnej składają się: przyjmowanie i weryfikacja deklaracji, wydawanie decyzji, przyjmowanie opłat, windykacja zaległości, przyjmowanie reklamacji mieszkańców, kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie realizacji obowiązku selektywnej zbiórki odpadów, kontrola nieruchomości zgłoszonych jako niezamieszkałe, kontrola posiadania umów przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, kontrola realizacji usługi przez operatora i zarządzanie całym systemem.

Opłata za wywóz odpadów obowiązuje wszystkie osoby mieszkające na terenie gminy Aleksandrów Łódzki (nawet bez zameldowania). Właściciele posesji są zobowiązani do zgłaszania każdej zmiany w liczbie osób zamieszkujących daną nieruchomość w terminie do 14 dni od jej zaistnienia (narodziny, zgon, przeprowadzki itp.), składając odpowiednio wypełnioną deklarację.

Uchwałą nr XVIII/130/19 z dnia 21 listopada 2019 r. Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim wybrała metodę, w której opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona jest od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Od stycznia 2020 r. miesięczne stawka opłaty wynosi:

  • 32,50 zł/mieszkańca

Załączniki:

  1. Uchwała nr XVIII/130/19
Translate »