Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Ogłaszam nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach na rok szkolny 2019/2020

28.01.2019
Dodane przez: redakcja
Liczba wizyt:
Aktualności

Ogłaszam nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie art.154 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669 i poz. 2245 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500.), w związku z § 2 i 3 Uchwały Nr XXXV/336/ 17 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, na wolne miejsca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach, dla których Gmina Aleksandrów Łódzki jest organem prowadzącym

Szanowni Państwo, rodzice/prawni opiekunowie,

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole, nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020, w terminie od 4 lutego do 8 lutego 2019 r., w przedszkolu, oddziale przedszkolnym do którego dziecko uczęszcza. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w placówce.

Nabór na wolne miejsca w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych przy szkołach rozpocznie się 1 marca 2019 o godz. 8.00 i potrwa do 15 marca 2019 do godz. 15.00

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/prawnego opiekuna. Formularz Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/20 dostępny jest w placówkach. Rodzice mają możliwość wyboru trzech placówek wg preferencji.

Wypełniony wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice składają w każdym z trzech wybranych placówek.
Poniżej oraz w komunikatach wywieszonych w każdym przedszkolu, oddziale przedszkolnym, opisane zostały ogólne zasady rekrutacji, terminy oraz kryteria brane pod uwagę w tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym.

ZASADY postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2019/2020 Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dla kandydatów w wieku 3-6 lat zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki, którzy nie uczęszczają jeszcze do przedszkola /oddziału przedszkolnego lub dzieci starszych posiadających odroczenie realizacji obowiązku szkolnego.

 • Dzieci 6 – letnie objęte są obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria o charakterze ustawowym i lokalnym.
 • W każdym przedszkolu/oddziale przedszkolnym obowiązują takie same terminy, dokumenty oraz kryteria wraz z odpowiadającą im wartością punktową.
 • Rodzice mają prawo wybrać 3 przedszkola (oddziały przedszkolne przy szkołach) szeregując je według własnych preferencji.
 • Rodzic/prawny opiekun składając wnioski do trzech placówek, musi pamiętać, że określona przez niego kolejność preferencji jest taka sama na każdym złożonym wniosku.
 • Kolejność zgłoszenia wniosków nie ma znaczenia.
 • Wypełniony wniosek/wnioski wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć nie później niż do godziny 15:00 dnia 15 marca 2019 roku do wybranej/wybranych placówek.
 • W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia, które będą weryfikowane w trakcie postępowania rekrutacyjnego.
 • Wyniki rekrutacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu, w siedzibie przedszkola/oddziału przedszkolnego. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną udostępnione w placówkach w dniu 27 marca 2019 o godz. 10.00
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej powołanej w każdym przedszkolu/oddziale przedszkolnym może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach o spełnieniu kryteriów lub zwrócić się do Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego o potwierdzenie tych okoliczności.
 • Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego oraz liczbie wolnych miejsc, którymi placówka jeszcze dysponuje, zostaną ogłoszone w dniu 29 marca 2019 roku o godz. 10.00
 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, Rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić z wnioskiem, do komisji rekrutacyjnej w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym, o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do placówki.
 • Rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia komisji rekrutacyjnej.

 I ETAP – KRYTERIA OKREŚLONE W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Lp. Kryterium (dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium1) Wartość kryterium
w punktach
2
1. Wielodzietność rodziny kandydata3 (oświadczenie.) 100
2. Niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności). 100
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). 100
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). 100
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). 100
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie4 (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem). 100
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). 100

II ETAP – KRYTERIA LOKALNE

Lp. Kryterium Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium Wartość kryterium
w punktach5
1. dziecko obojga rodziców pracujących
(w tym wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej)
/studiujących w systemie stacjonarnym – z udokumentowanym zatrudnieniem /studiowaniem
zaświadczenie o zatrudnieniu (wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej) lub zaświadczenie uczelni, wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku; 4
2. dziecko zgłaszane na pobyt dłuższy niż 5 godzin dziennie deklaracja rodzica/rodziców o długości dziennego pobytu dziecka w przedszkolu we wniosku składanym podczas rekrutacji; 2
3. dziecko, którego rodzice/ rodzic samotnie wychowujący dziecko rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych jako mieszkaniec Gminy Aleksandrów Łódzki oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych jako mieszkaniec Gminy Aleksandrów 3
4. rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru oświadczenie/deklaracja rodziców we wniosku składanym podczas rekrutacji o uczęszczaniu do przedszkola pierwszego wyboru rodzeństwa dziecka, którego wniosek dotyczy 1
5. dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego(kryterium dotyczy Miejskiego Przedszkola Nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim). orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka 4

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego
rozpoczęcie zakończe -nie
Podanie przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym wraz z liczbą punktów i dokumentów potwierdzających ich spełnianie. Od dnia
25 stycznia 2019 r.
Do dnia
31 stycznia 2019 r.
Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce. Od 4 lutego 2019 roku Do 8 lutego 2019 r.
Składanie wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami
i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów).
1 marca
2019 r.
godz. 8.00
15 marca  2019 r.
godz. 15.00
Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków wraz z załącznikami przez komisję rekrutacyjną (posiedzenie komisji rekrutacyjnej) 25 marca 2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych( to nie są wyniki rekrutacji) 27 marca 2019 r. godz.10.00
Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego oraz liczbie wolnych miejsc, którymi placówka jeszcze dysponuje 29 marca 2019 godz. 10.00
Rodzaj czynności Termin uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego
rozpoczęcie zakończe -nie
Składanie wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami
i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów), do przedszkoli /oddziałów przedszkolnych, które dysponują wolnymi miejscami.
6 maja 2019 r. godz. 9.00 30 maja 2019 roku do godz. 10:00
Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków wraz z załącznikami przez komisję rekrutacyjną. (posiedzenie komisji rekrutacyjnej) 5 czerwca 2019 roku godz. 11.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 7 czerwca

2019 roku godz.

10.00
Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego oraz liczbie wolnych miejsc, którymi placówka jeszcze dysponuje. 21 czerwca 2019 r.
godz. 10.00

 

Odnośniki do Kryteriów ustawowych

 1. Oryginał, notarialnie poświadczona kopia, odpis, wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona przez rodzica.
  2. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty każdemu kryterium przyznaje się jednakową wartość
  3. Wielodzietność rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
  4. Samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
 2. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty każdemu kryterium przyznaje się równą wartość.

Kryteria-i-terminy-naboru-do-przedszkoli–1

Translate »