Fundusze Europejskie

Gospodarka odpadami

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim przypomina, że w dniach 22.06. – 26.06.2020. r. na terenie miasta Aleksandrów Łódzki (z wyłączeniem ul. Torfowej i okolic, ul. Piłsudskiego, ul. Poselskiej – które należą do sektora II) odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pochodzących z gospodarstw domowych. Odpady będą odbierane na zasadzie wystawki

więcej
19.06.2020
Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów 2020 r.: Odbiór odpadów z terenu miasta Aleksandrów Łódzki: Poniedziałek Wtorek Środa Piątek (nieruchomości obsługiwane przez RSII) Piątek Odbiór odpadów z terenu gminy Aleksandrów Łódzki oraz części miasta obsługiwanego przez Sanator Sp. z o.o.: Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

więcej
31.12.2019
Komunikaty

Przypominamy o zastępczym wywozie odpadów komunalnych, pozostałości po sortowaniu w pojemnikach oraz odpadów biodegradowalnych i zielonych, z nieruchomości zamieszkałych, dla których odbiór odpadów przypada na czwartek 11 czerwca – dzień Bożego Ciała, odbiór odbędzie się w sobotę 13 czerwca. Prosimy o wystawienie pojemników do odbioru przed godziną 6:00. Zastępczy wywóz dotyczy następujących ulic i miejscowości:

więcej
04.08.2017
Zakres odbioru odpadów komunalnych

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina zapewnia odbiór odpadów, które podzielone zostały na trzy grupy: grupa pierwsza obejmująca odpady zmieszane, odpady ulegające biodegradacji (bioodpady), papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe; grupa druga obejmująca odpady zielone, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; grupa trzecia

więcej
04.08.2017
Segreguj odpady – to się opłaca

Segregacja odpadów jest jedną z metod ograniczenia ilości odpadów podlegających składowaniu, przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania do produkcji nowych materiałów. Segregacja odpadów na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki odbywa się u źródła, czyli u każdego w domu. Polega ona na zbieraniu odpadów z podziałem na rodzaj materiałów

więcej
03.08.2017
Wpis do rejestru działalności regulowanych w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości   Zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 ze zm.) przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki jest obowiązany do uzyskania

więcej
03.08.2017
Poziomy recyklingu i ograniczenia składowania

Działając na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. – Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zmianami), który nakłada na Gminę obowiązek udostępniania informacji o osiągniętych przez Gminę w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu,

więcej
03.08.2017
Odbiór nieczystości ciekłych

Wykaz przedsiębiorstw uprawnionych do prowadzenia na terenie gminy Aleksandrów Łódzki działalności w zakresie wywozu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki – pobierz UCHWAŁA NR XXXVII/334/13 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Aleksandrów Łódzki

więcej
03.08.2017
Punkt selektywnego zbierania odpadów

Na terenie Aleksandrowa Łódzkiego działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Jest on zlokalizowany przy ul. 11-go Listopada 93/97 (teren Gminnej Spółdzielni, tzw. GS, wjazd od ul. Chopina).   UWAGA!!! W związku z działaniami prewencyjnymi spowodowanymi zagrożeniem koronawirusem wprowadza się od 21 marca 2020 r. ograniczone funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Aleksandrów Łódzki.

więcej
03.08.2017
Odpady zielone

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim informuje o możliwości odbioru odpadów zielonych bezpośrednio z nieruchomości. Odbiory odbywają się w dzień odbioru odpadów posegregowanych (1 raz na dwa tygodnie) w ilości do 10 szt. worków o max. pojemności 120l. Odpady zielone, czyli trawę i liście, należy udostępnić do odbioru we workach własnych lub specjalnie oznakowanych, dostarczonych na wymianę

więcej
03.08.2017
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie: – 14 dni od momentu zamieszkania na niej pierwszego mieszkańca, – do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym zaszła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty

więcej
02.08.2017
Uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych, zarządcy i administratorzy budynków oraz inne osoby posiadające nieruchomość w użytkowaniu zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez wezwania, co miesiąc, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, np.: opłata za lipiec, powinna zostać wniesiona do 15 sierpnia.   Opłaty będzie można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie

więcej
02.08.2017
Translate »