Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Gospodarka odpadami – zakres odbioru odpadów

Liczba wizyt:

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina zapewnia odbiór odpadów, które podzielone zostały na trzy grupy:

  1. grupa pierwsza obejmująca odpady zmieszane, odpady ulegające biodegradacji (bioodpady), papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe;
  2. grupa druga obejmująca odpady zielone, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  3. grupa trzecia obejmująca: zużyte baterie i akumulatory (inne niż przemysłowe i samochodowe), przeterminowane lub zbędne leki, przeterminowane lub zbędne chemikalia, odpady remontowe i budowlane (z wyłączeniem wyrobów zawierających azbest) oraz zużyte opony;

Bezpośrednio z każdej zamieszkałej nieruchomości systematycznie odbierane są odpady z grupy pierwszej. W zabudowie jednorodzinnej z częstotliwością 1 raz na dwa tygodnie, w zabudowie wielorodzinnej: odpady zmieszane, bioodpady oraz odpady surowcowe – 1 raz na tydzień.

Odpady zielone z grupy drugiej odbierane są z terenu nieruchomości w sezonie od marca do listopada z częstotliwością 1 raz na dwa tygodnie w ilości do 10 szt. worków o pojemności 120l., natomiast odpady takie jak: meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odbierane będą w podanych terminach z nieruchomości, na zasadzie wystawek, dwa razy w roku, a także będą przyjmowane w Punkcie selektywnego zbierania odpadów.

Odpady z grupy trzeciej mieszkańcy będą mogli samodzielnie, według zapotrzebowania, dostarczyć do punktów selektywnej zbiórki odpadów:

– zużyte baterie i akumulatory (inne niż przemysłowe i samochodowe) – specjalne pojemniki znajdujące się w budynkach użyteczności publicznej, szkołach i sklepach; akumulatory przemysłowe i samochodowe powinny zostać dostarczone do placówek handlowych i usługowych prowadzących ich sprzedaż bądź wymianę;

– przeterminowane lub zbędne leki – specjalne pojemniki znajdujące się we wszystkich aptekach na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki;

Wykaz aptek – POBIERZ

– odpady remontowe i budowlane, pochodzące z niewielkich remontów w gospodarstwach domowych (z wyłączeniem tych które pochodzą z prac wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę budynków oraz z wyłączeniem wyrobów zawierających azbest) – w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych właściciele nieruchomości będą mogli oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów do 100kg/nieruchomość/rok odpadów remontowych i budowlanych;

– zużyte opony – w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych właściciele nieruchomości będą mogli oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów do 4 sztuk opon/mieszkańca/rok;

W załączniku:

  1. Uchwała nr XXIV/247/16
  2. Zmiana uchwały nr XXVIII/277/16
  3. Zmiana uchwały nr XLV/419/17
  4. Zmiana uchwały nr XIII/92/19
Translate »