Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Gospodarka odpadami – RIPOK a instalacja komunalna

Liczba wizyt:

W 2019 r. Gmina Aleksandrow Łódzki, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki

Odpadami należała do I regionu gospodarki odpadami komunalnymi, w którym regionalną

(jedyną)   instalacją   do   przetwarzania   odpadów   komunalnych   (RIPOK)   była   instalacja

do   mechaniczno   –   biologicznego   przetwarzania   zmieszanych   odpadów   komunalnych

i wydzielenia ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub

w części do odzysku. Instalacja znajduje się w miejscowości Krzyżanówek, gm. Krzyżanów. Do

września 2019 r., do tej instalacji trafiały wszystkie odpady zmieszane (niesegregowane)

oraz odpady zielone zebrane z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki. Ustawą z dnia 19 lipca

2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych

ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) wprowadzono możliwość wywozu w/w odpadów do

instalacji komunalnych bez względu na region. Ponadto został zniesiony podział województw

na   regiony   gospodarki   odpadami,   a   regionalne   instalacje   do   przetwarzania   odpadów

komunalnych (RIPOK) stały się instalacjami komunalnymi. Mając na uwadze zasadę bliskości,

zapisaną w art. 20 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 t.j. ze zm.), odpady, które nie

mogą być przetworzone w miejscu ich powstania, przekazuje się do najbliżej położonych

miejsc, w których mogą być przetworzone. Na terenie województwa łódzkiego istnieje 7

instalacji   komunalnych   do   mechaniczno-biologicznego   przetwarzania   niesegregowanych

(zmieszanych) odpadów komunalnych:

  • Krzyżanówek, gmina Krzyżanów
  • Dylów, gmina Pajęczno
  • Ruszczyn, gmina Kamieńsk
  • Pukinin, gmina Rawa Mazowiecka
  • Płoszów, gmina Radomsko
  • Julków, gmina Skierniewice
  • Różanna, gmina Opoczno

 

Translate »