Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Gospodarka odpadami – deklaracje

Liczba wizyt:

Informujemy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, że od dnia 6 marca 2020 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała nr XX/150/2020 z dnia 29 stycznia 2020r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości).

Od tej pory wszystkie zmiany na nieruchomości mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. urodzenia, zgon, wprowadzenie lub wyprowadzenie się osób) należy składać na nowym druku.

Wzór deklaracji można pobrać ze strony internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl w zakładce „Gospodarka Odpadami”, odebrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2 lub w Referacie Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 4.

Przypominamy mieszkańcom o konieczności składania deklaracji dotyczących wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taki obowiązek ciąży zarówno na właścicielach nieruchomości jednorodzinnych, jak i na zarządcach nieruchomości wielorodzinnych.

Od 1 stycznia 2020 r. stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 32,50 zł od osoby zamieszkałej. Ustalono również miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi  jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny która wynosi 65 zł od osoby.

Informujemy, że zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów jest obowiązkowe. Ustawa nie daje możliwości wyboru przez właściciela nieruchomości sposobu gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny. Każdy mieszkaniec jest zobowiązany zbierać odpady selektywnie. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami konsekwencją niedopełnienia ciążącego na właścicielu nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie powiadomienie Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego przez firmę odbierającą odpady o tym fakcie a następnie wszczęcie postępowania przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego w sprawie określenia podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono ustawowego obowiązku.

Opłata za wywóz odpadów pobierana jest w oparciu o deklarację, w której właściciel nieruchomości określa m.in. liczbę osób zamieszkujących nieruchomość (może być mniejsza lub większa, niż liczba osób zameldowanych). Jeżeli wystąpi różnica pomiędzy liczbą osób zamieszkałych a zameldowanych, należy tę różnicę uzasadnić.

Terminy składania deklaracji

W przypadku nowo zamieszkałego budynku (nowy dom lub przeprowadzka do zakupionej nieruchomości), właściciel jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych dotyczących np. liczby osób zamieszkujących nieruchomość, właściciel zobowiązany jest złożyć zmianę deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Przykładowo, deklarację za kwiecień należy składać do 10 maja i analogicznie w następnych miesiącach. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (tj. wyprowadzka mieszkańca), zgłoszenie zmiany w późniejszym terminie wiąże się z brakiem możliwości pomniejszenia opłaty za okres od wystąpienia faktycznej zmiany do daty złożenia deklaracji. Zmiana zostanie przyjęta od miesiąca, w którym zostanie złożona deklaracja.

UWAGA! Wyjątkiem jest śmierć mieszkańca. Wówczas właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Podkreślamy, że w przypadku narodzin dziecka czy wprowadzenia się nowego mieszkańca sytuacja wygląda inaczej. Każdy właściciel ma obowiązek zgłoszenia osoby do „opłaty śmieciowej” w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Jednakże pomimo zaniechania przez właściciela nieruchomości tego terminu opłata zostanie naliczona od miesiąca, w którym nastąpiła faktycznie zmiana, ponieważ od momentu zamieszkania w nieruchomości osoba generuje odpady (np. dziecko urodziło się 10 grudnia, deklaracja została złożona 16 marca – opłata obowiązuje od miesiąca grudnia).

W przypadku, gdy w danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje tylko przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał. W nowym miejscu dopiero od następnego miesiąca.

W przypadku składania zmiany deklaracji należy poinformować pracownika Referatu Gospodarki Odpadami, gdzie została uregulowana opłata za bieżący miesiąc. Pozwoli to uniknąć ponoszenia przez właścicieli nieruchomości podwójnych opłat.

Informujemy mieszkańców nieruchomości wielorodzinnych, że wszelkie zmiany liczby osób, mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w lokalach mieszkalnych, należy zgłaszać do zarządcy budynku, który w imieniu swoich lokatorów jest zobowiązany złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wypełnioną deklarację można:

– złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim (Plac Kościuszki 4, I piętro – pokój nr 5),

– wysłać za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem platformy e-PUAP.

 

 

Obowiązujące wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym

deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – POBIERZ

deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami – POBIERZ

Translate »