Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Gospodarka odpadami – aktualności

Liczba wizyt:

 

Opłata za odpady komunalne 2021 r.

Informujemy, że stawka za wywóz odpadów w 2021 roku nie ulega zmianie. Opłata wynosi 32,50 zł od osoby za miesiąc. Jest ona jednakowa dla wszystkich mieszkańców nieruchomości zamieszkałych.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wówczas „z urzędu” ustala się stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 65 zł od osoby.

W przypadku kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych przez właścicieli budynków jednorodzinnych, mogą oni skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość zwolnienia wynosi 4 zł miesięcznie od osoby. Chęć skorzystania z powyższego zwolnienia należy zgłosić do Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, poprzez złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od właścicieli objętych ulgą za kompostowanie bioodpadów nie będą odbierane odpady kuchenne, trawa, liście, gałęzie itp.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych na nieruchomości np.: z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, itp. mające wpływ na wysokość opłaty należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.


UWAGA! Zmiana godzin funkcjonowania PSZOKu

Urząd Miejski informuje, że od 1 lutego 2021 r. PSZOK w Aleksandrowie Łódzkim zmienia godziny funkcjonowania:

 • poniedziałki od 6:30 do 16:00
 • wtorki od 6:30 do 16:00
 • środy od 6:30 do 18:00
 • czwartki od 6:30 do 16:00
 • piątki od 6:30 do 16:00
 • soboty od 8:00 do 13:00

Więcej informacji na temat Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów: https://aleksandrow-lodzki.pl/gospodarka-odpadami-pszok/


Ulga z tytułu kompostowania bioodpadów

Od 1 stycznia 2021 r. można skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. Ze zwolnienia mogą skorzystać właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy wszystkie bioodpady (w tym odpady kuchenne oraz odpady zielone) będą gromadzić we własnym kompostowniku.

Aby skorzystać ze zwolnienia należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od 01.01.2021 r. obowiązuje nowy formularz) wraz z oświadczeniem o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne – w punkcie „E” deklaracji.

Wysokość zwolnienia wynosi 4 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. Ulga z tytułu kompostowania nie obejmuje właścicieli nieruchomości wielomieszkaniowych.

Mieszkańcy, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów w kompostownikach przydomowych, nie będą mogli wystawiać ich przed posesję w celu odbioru.

 

UWAGA!

Zgodnie z art. 6k ust. 4b  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o kompostowaniu wszystkich bioodpadów w przydomowym kompostowniku:

 • nie posiada kompostownika przydomowego lub
 • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku
  przydomowym, lub
 • uniemożliwia dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji o korzystaniu z kompostownika,

zostanie stwierdzona, w drodze decyzji, utrata prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

WAŻNE!

Jeśli w gospodarstwie domowym nie zmieniła się liczba osób i brak jest kompostownika nie trzeba składać nowej deklaracji, jednak w przypadku wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania) należy złożyć zmianę w deklaracji.

 


UWAGA! Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nieczynny w Wigilię i 2 stycznia

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim informuje, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 11-go Listopada 93/97 (teren Gminnej Spółdzielni, tzw. GS, wjazd od ul. Chopina):

24 grudnia 2020 r. tj. w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia będzie nieczynny;

31 grudnia 2020 r. punkt będzie czynny w godz. od 6:00 do 10:00;

2 stycznia 2021 r. punkt będzie nieczynny.

Jednocześnie przypominamy, że w dni świąteczne punkt jest nieczynny. W pozostałe dni punkt czynny według harmonogramu znajdującego się pod adresem: https://aleksandrow-lodzki.pl/gospodarka-odpadami-pszok/


Urząd Miejski informuje, że zmieniły się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim nr XVIII/130/19 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od stycznia 2020 r. miesięczna stawka opłaty wynosi:

 • 32 zł 50 gr za jednego mieszkańca

Opłatę za styczeń w zmienionej wysokości należy uiścić do 15 lutego 2020 roku. Opłatę można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim na poczcie, w banku lub korzystając z bankowości internetowej. Nowy numer konta bankowego:

Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim
84 8780 0007 0000 0231 1002 0212

Jednocześnie przypominamy, że od września 2019 r. na wszystkich mieszkańców został nałożony obowiązek segregacji odpadów komunalnych.


W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina ma obowiązek gromadzić na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Mając powyższe na uwadze od dnia 1 grudnia 2019 r. należności dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim lub na wyodrębniony rachunek bankowy nr:

84 8780 0007 0000 0231 1002 0212


W związku z wprowadzeniem zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która reguluje sposób postępowania z odpadami komunalnymi informujemy, że od września 2019 r. na wszystkich mieszkańców został nałożony obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Wskutek powyższego wszyscy właściciele nieruchomości, którzy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oświadczyli, że nie będą segregować odpadów i ponoszą do tej pory wyższą opłatę proszeni są o niezwłoczne złożenie poprawnej deklaracji.

 

Wypełnione deklaracje należy:

 • składać osobiście w Wydziale Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Kościuszki 4, I piętro – pokój nr 5, lub
 • za pośrednictwem poczty (najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
 • w formie elektronicznej do Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Usług Administracji Publicznej

Druk deklaracji, wraz z instrukcją jej wypełnienia oraz klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dostępny jest także w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim. W przypadku wątpliwości co do konieczności złożenia deklaracji prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Miejskiego pod nr telefonu 42 270 03 40


 

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z powtarzającymi się problemami związanymi z odbiorem śmieci od niektórych mieszkańców Miasta i Gminy Aleksandrów Łódzki, Urząd Miejski przypomina, iż każdy właściciel zabudowanej nieruchomości ma obowiązek, zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287; art. 47b, pkt. 1, 2 i 4), oznakowania swojej posesji. Również ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z 04 marca 2010 r., nałożyła obowiązek uporządkowania tabliczek adresowych nieruchomości.

Zgodnie z zapisami obu ustaw każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego, umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku, tablicy z numerem posesji. W sytuacji, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym, obowiązkowo umieszcza się również na ogrodzeniu.
W związku z powyższym APELUJEMY do wszystkich właścicieli, administratorów, użytkowników nieruchomości o umieszczanie w odpowiednim miejscu i należyte utrzymanie tabliczki z numerem porządkowym.
Prawidłowe umieszczenie informacji o numerze nieruchomości służy przede wszystkim interesom odpowiednich służb wykonujących usługi z zakresu użyteczności publicznej, jak: pogotowie ratunkowe, gazowe, straż pożarna, policja itp.
UWAGA:
Zobowiązuje się również właścicieli nieruchomości położonych przy nowo nazwanych ulicach (w większości na terenach wiejskich), lub na terenach, na których numeracja porządkowa została wcześniej wprowadzona, a właściciele nie dopełnili powyższego obowiązku, o składanie w Urzędzie Miejskim odpowiednich wniosków o nadanie numeru porządkowego.

Translate »