Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Projekty na lata 2014-2020 (RPO WŁ)

22.05.2017
Dodane przez: Wojciech Kalina
Liczba wizyt:

 

 1. Wdrożenie technologii informacyjno – komunikacyjnych w Gminie Aleksandrów Łódzki
 2. Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki
 3. Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Gminie Aleksandrów Łódzki
 4. Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim
 5. Budowa pasywnego budynku przedszkola w Bełdowie
 6. Budowa pasywnej hali sportowej w Bełdowie
 7. Budowa multimodalnych węzłów przesiadkowych wraz z niskoemisyjnym systemem mobilności w Gminie Aleksandrów Łódzki


 

Budowa multimodalnych węzłów przesiadkowych wraz z niskoemisyjnym systemem mobilności w Gminie Aleksandrów Łódzki

Numer projektu:

RPLD.03.01.01-10-0001/19

Beneficjent:

Gmina Aleksandrów Łódzki

Numer i nazwa osi priorytetowej:

III. Transport

Numer i nazwa działania:
III.1 Niskoemisyjny transport miejski

Numer i nazwa poddziałania:
III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski- ZIT

Całkowita wartość projektu:

25 345 912,80 PLN

Dofinansowanie z UE:

9  999 533,28  PLN

Dofinansowanie z budżetu państwa:

1 800 096,00  PLN

Wkład własny Gminy Aleksandrów Łódzki:

13 546 283,52  PLN

Okres realizacji projektu:

01.03.2019 r. – 30.12.2020 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania transportu publicznego poprzez poprawę infrastruktury publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Aleksandrów Łódzki. Cele szczegółowe: usunięcie niedoborów przepustowości poprzez przesunięcie natężenia ruchu z pojazdów indywidualnych na transport zbiorowy; zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza oraz obniżenie poziomu hałasu zmniejszenie zatłoczenia; rozwój i integracja gałęzi transportu (dwa centra przesiadkowe z systemem Park&Ride i Bike&Ride); poprawa bezpieczeństwa drogowego. W ramach projektu wykonane zostanie: studium wykonalności, dwa węzły przesiadkowe w systemie Park&Ride i Bike&Ride, drogi rowerowe (25 km), interaktywnego systemu informacji pasażerskiej wraz z systemem monitoringu osób korzystających z powstałej infrastruktury, nadzór inwestorki, promocja, obsługa i zarządzanie projektem. Planowane jest wykonanie 136 miejsc parkingowych (7 dla osób niepełnosprawnych). Wykonane zostaną kubaturowe obiekty budowlane, elementy małej architektury, miejsca parkingowe przeznaczone dla osób korzystających z systemu Park&Ride oraz Bike&Ride, ogólnodostępne toalety publiczne. Jednym z założeń jest oparcie zasilania energetycznego na oze. Wprowadzona zostanie wypożyczalnia roweru miejskiego dostępna w kilku lokalizacjach ułatwiająca przemieszczanie się osób indywidualnych oraz odciążający ruch samochodowy (system roweru miejskiego – wydatek niekwalifikowalny). Grupą docelową zrealizowanego projektu są mieszkańcy gminy Aleksandrów Łódzki, pracownicy podmiotów gospodarczych spoza terenu gminy, przedsiębiorcy, pracownicy stowarzyszeń i fundacji zlokalizowanych lub działających na terenie gminy Aleksandrów Łódzki, turyści. Rozwiązania techniczne w całym projekcie  uwzględniają zasadę „uniwersalnego projektowania”. Zakładana liczba osób korzystających z powstałej infrastruktury: 10.000 osób/rok.

Projekt realizowany przez Gminę Aleksandrów Łódzki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. 

Budowa pasywnej hali sportowej w Bełdowie

Numer projektu:

RPLD.04.03.02-10-0014/17

Beneficjent:

Gmina Aleksandrów Łódzki

Numer i nazwa osi priorytetowej:

IV. Gospodarka niskoemisyjna

Numer i nazwa działania:
IV.3. Ochrona powietrza

Numer i nazwa poddziałania:
IV.3.2 Ochrona powietrza

Całkowita wartość projektu:

7 502 388,85 PLN

Dofinansowanie z UE:

4 355 101,29 PLN

Wkład własny Gminy Aleksandrów Łódzki:

3 147 287,56PLN

Okres realizacji projektu:

23.11.2017 r. – 29.12.2019 r.

Przedmiotem projektu jest budowa pasywnej hali sportowej w Bełdowie, z której przede wszystkim korzystać będą dzieci z przedszkola publicznego oraz uczniowie szkoły podstawowej. Budynek będzie spełniał parametry budynku pasywnego, o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzania wnętrza ( 11 kWh/m2 rok), w którym komfort termiczny zapewniony będzie przez pasywne źródła ciepła (użytkownicy, urządzenia elektryczne, bezpośrednie zyski ciepła z promieniowania słonecznego poprzez odpowiednio zaprojektowany układ okien i przeszkleń w budynku, kolektory słoneczne, ciepło odzyskiwane z wentylacji, pompę ciepła, ogniwa fotowoltaiczne czy mini turbiny wiatrowe). Projektowany budynek będzie parterowy o powierzchni użytkowej ok. 815 m2. Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) wyniesie 25,87 ton równoważnika CO2/rok. Projekt ma charakter demonstracyjny. Realizacja projektu spowoduje: znaczące ograniczenie zużycia energii pierwotnej dla funkcjonowania obiektu co przełoży się na niskie koszty eksploatacji budynku, redukcję zanieczyszczeń powietrza, zmniejszenie emisji CO2, wykorzystanie OZE poprzez zastosowanie pompy ciepła, kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych i turbin wiatrowych, przyczyni się do niwelowania barier dla wdrażania nowych rozwiązań (wykorzystania alternatywnych źródeł energii) i promocji rozwiązań budownictwa pasywnego oraz wykorzystania OZE wśród lokalnej społeczności. W koncepcji projektowania uniwersalnego, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (…)”zapewniono bezkolizyjne korzystanie dla osób niepełnosprawnych w obiektach użyteczności publ. Planuje się dla niepełnosprawnych: szatnie, wc, miejsca parkingowe; pochylnię. W projekcie kobiety i mężczyźni mają tą samą wartość społeczną, równe: prawa, obowiązki, dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogą korzystać. Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci.

 

Galeria dotycząca realizacji projektu p.n.: „Budowa pasywnej hali sportowej w Bełdowie” 

Budowa pasywnego budynku przedszkola w Bełdowie

Numer projektu:

RPLD.04.03.01-10-0006/17

Beneficjent:

Gmina Aleksandrów Łódzki

Numer i nazwa osi priorytetowej:

IV. Gospodarka niskoemisyjna

Numer i nazwa działania:
IV.3. Ochrona powietrza

Numer i nazwa poddziałania:
IV.3.1 Ochrona powietrza – ZIT

Całkowita wartość projektu:

3 548 422,24 PLN

Dofinansowanie z UE:

1 299 811,18  PLN

Wkład własny Gminy Aleksandrów Łódzki:

2 248 611,06  PLN

Okres realizacji projektu:

04.09.2017 r. – 30.11.2018 r.

Przedmiotem projektu jest budowa pasywnego budynku przedszkola w Bełdowie,  wszystkie pomieszczenia będą zajmowane przez i na potrzeby przedszkola publicznego z którego będzie korzystało 80 osób/dzień. Budynek będzie spełniał parametry budynku pasywnego, o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzania wnętrza ( 11 kWh/m2 rok), w którym komfort termiczny zapewniony będzie przez pasywne źródła ciepła (użytkownicy, urządzenia elektryczne, bezpośrednie zyski ciepła z promieniowania słonecznego poprzez odpowiednio zaprojektowany układ okien i przeszkleń w budynku, kolektory słoneczne, ciepło odzyskiwane z wentylacji, pompę ciepła, ogniwa fotowoltaiczne czy mini turbiny wiatrowe). Projektowany budynek będzie parterowy o powierzchni użytkowej ok. 600 m2. Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34) wyniesie 8 ton równoważnika CO2/rok. W ramach projektu zostanie utworzone 1 nowe miejsce pracy. Projekt ma charakter demonstracyjny. Realizacja projektu spowoduje: znaczące ograniczenie zużycia energii pierwotnej dla funkcjonowania obiektu co przełoży się na niskie koszty eksploatacji budynku, redukcję zanieczyszczeń powietrza, zmniejszenie emisji CO2, wykorzystanie OZE poprzez zastosowanie pompy ciepła, kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych i turbin wiatrowych, przyczyni się do niwelowania barier dla wdrażania nowych rozwiązań (wykorzystania alternatywnych źródeł energii) i promocji rozwiązań budownictwa pasywnego oraz wykorzystania OZE wśród lokalnej społeczności. Realizacja inwestycji wynika ze Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+, a dokładniej, wpisuje się w zakres celu strategicznego pn. „Rozwój gospodarki zasobooszczędnej i niskoemisyjnej oraz ochrona środowiska przyrodniczego”, który obejmuje realizację działań związanych z oszczędnością w gospodarowaniu zasobami i podnoszeniu efektywności energetycznej.

Projekt realizowany przez Gminę Aleksandrów Łódzki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim

Numer projektu:

RPLD.07.03.00-10-0029/16

Beneficjent:

Gmina Aleksandrów Łódzki

Numer i nazwa osi priorytetowej:

VII. Infrastruktura dla usług społecznych

Numer i nazwa działania:
VII.3. Infrastruktura dla usług społecznych

Całkowita wartość projektu:

3 008 552,26 PLN

Dofinansowanie z UE:

1 887 085,44  PLN

Wkład własny Gminy Aleksandrów Łódzki:

1 121 466,82  PLN

Okres realizacji projektu:

02.12.2016 r. – 30.12.2018 r.

Przedmiotem projektu jest budowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim. Obecnie ŚDS mieści się na drugim piętrze przy ul. Piotrkowskiej 4/6 w Aleksandrowie Łódzkim. Nowo wybudowany budynek ŚDS zlokalizowany będzie przy ul. Ściegiennego, na działce o nr 484/3. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku ŚDS będzie wynosiła 441,10 m2. W budynku będą znajdowały się wszystkie pomieszczenia związane z funkcjonowaniem budynku: pracownie terapeutyczne, jadalnia będąca również salą wielofunkcyjną przeznaczoną do różnego rodzaju spotkań integracyjnych i szkoleń wraz z pełnym zapleczem kuchennym, zaplecze biurowe oraz węzły sanitarne dla użytkowników budynku wraz z węzłem dla osób z niepełnosprawnościami. Nowy budynek ŚDS będzie odpowiadał podziałowi na typy wg Rozporządzenia Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.: Typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych ,Typ B – dla osób upośledzonych umysłowo, Typ C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Budynek będzie pozbawiony barier architektonicznych i być w całości przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami. Obiekt będzie posiadał odpowiedniej szerokości drzwi, ciągi komunikacyjne oraz przystosowany węzeł sanitarny. Główne wejście do budynku usytuowane jest w centralnej części i dostosowane jest do poziomu dojścia – chodnika. W ramach cross-finacingu  planowane są również warsztaty i szkolenia dla pracowników i osób korzystających z ośrodka mające na celu: wzrost wzajemnej integracji uczestników ŚDS z pracownikami, głębsze wzajemne poznanie się oraz rozpoznanie swoich zasobów i potencjału, nabywanie nowych, dodatkowych kompetencji i umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach społecznych, nabywanie i podtrzymywanie umiejętności spędzania wspólnie wolnego czasu, wyrażania własnych uczuć i emocji, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie przebywając w nowym otoczeniu, kształtowanie umiejętności wzajemnej pomocy.Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Gminie Aleksandrów Łódzki

Numer projektu:

RPLD.04.03.02-10-0002/16

Beneficjent:

Gmina Aleksandrów Łódzki

Numer i nazwa osi priorytetowej:

IV. Gospodarka niskoemisyjna

Numer i nazwa działania:
IV.3. Ochrona powietrza

Numer i nazwa poddziałania:
IV.3.2 Ochrona powietrza

Całkowita wartość projektu:

4 306 490,00 PLN

Dofinansowanie z UE:

2 254 407,00  PLN

Wkład własny Gminy Aleksandrów Łódzki:

1 765 083,00  PLN

Okres realizacji projektu:

07.10.2016 r. – 30.10.2018 r.

Przedmiotem projektu jest budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Gminie Aleksandrów Łódzki,  wszystkie pomieszczenia będą zajmowane przez Urząd Miejski oraz jednostki mu podległe (Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną) Dodatkowo w  sali konferencyjnej, odbywać będą  się spotkania, konferencje, szkolenia, wydarzenia kulturalne, wystawy, organizowane przez Gminę Aleksandrów, dla mieszkańców oraz stowarzyszeń działających na terenie Aleksandrowa Łódzkiego. Szacowana liczba podmiotów korzystających z budynku to ok. 30. (1000 osób/rok).Budynek będzie spełniał parametry budynku pasywnego, o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzania wnętrza ( 11 kWh/m2 rok), w którym komfort termiczny zapewniony będzie przez pasywne źródła ciepła (użytkownicy, urządzenia elektryczne, bezpośrednie zyski ciepła z promieniowania słonecznego poprzez odpowiednio zaprojektowany układ okien i przeszkleń w budynku, kolektory słoneczne, ciepło odzyskiwane z wentylacji, pompę ciepła, ogniwa fotowoltaiczne czy mini turbiny wiatrowe). Projektowany budynek będzie dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej ok. 600 m2.Powierzchnia zabudowy budynku wynosi ok. 360 m2.Kubatura budynku ok. 2500 m3. Realizacja projektu spowoduje: znaczące ograniczenie zużycia energii pierwotnej dla funkcjonowania obiektu co przełoży się na niskie koszty eksploatacji budynku, redukcję zanieczyszczeń powietrza, zmniejszenie emisji CO2, wykorzystanie OZE poprzez zastosowanie pompy ciepła, kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych i turbin wiatrowych, przyczyni się do niwelowania barier dla wdrażania nowych rozwiązań (wykorzystania alternatywnych źródeł energii), i promocji rozwiązań budownictwa pasywnego oraz wykorzystania OZE wśród lokalnej społeczności Projekt ma charakter demonstracyjny, a rozwiązania w nim zawarte stanowią innowację na skalę europejską potwierdzoną opinią wydaną przez Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ – Katedrę Systemów Zarządzania i Innowacji.Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki

Numer projektu:

RPLD.04.02.01-10-0001/16

Beneficjent:

Gmina Aleksandrów Łódzki

Numer i nazwa osi priorytetowej:

IV. Gospodarka niskoemisyjna

Numer i nazwa działania:
IV.2. Termomodernizacja budynków

Numer i nazwa poddziałania:
IV.2.1 Termomodernizacja budynków ZIT

Całkowita wartość projektu:

19 199 710,08 PLN

Dofinansowanie z UE:

13 569 710,41  PLN

Wkład własny Gminy Aleksandrów Łódzki:

5 549 999,67  PLN

Okres realizacji projektu:

16.06.2016 r. – 31.10.2020 r.

Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy Aleksandrów Łódzki, w szczególności poprawa jakości powietrza atmosferycznego. Realizacja projektu zt. „Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki” polegać będzie na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych wraz z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii,  w 104 budynkach. Zakres inwestycji obejmuje : modernizacje systemu c.o. oraz c.w.u. – montaż pomp ciepła, ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu (26 675m2), ocieplenie stropodachu, wymianie drzwi i okien, modernizacje wentylacji grawitacyjnej. Realizacja przedmiotowego projektu skierowana jest na zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym która w znaczący sposób wpłynie na zmniejszenie zużycia energii, a co za tym idzie zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Projekt skierowany jest do osób mieszkających w zasobach komunalnych i socjalnych Gminy (ok.999 osób). Dzięki przeprowadzeniu termomodernizacji możliwe będzie zmniejszenie koszów utrzymania zasobów mieszkaniowych, zwiększenie komfortu użytkowania budynków oraz poprawa jakości życia mieszkańców regionu. Dzięki zastosowaniu pomp ciepła zwiększy się udział wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Realizacja projektu zgodnie z planowanym zakresem przyczyni się do wzrostu świadomości mieszkańców na temat możliwości oszczędzania energii i wykorzystania OZE. Sumaryczne zużycie energii pierwotnej w stanie obecnym wynosi 10 337 211,39 kWh/rok. W wyniku realizacji działań termomodernizacyjnych wartość ta wynosić będzie 779 246,89  kWh/rok. Zgodnie z powyższym robocze zużycie energii pierwotnej ulegnie zmniejszeniu o  9 554 461,90 kWh/rok. Co więcej, realizacja projektu przyczyni się także do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w postaci dwutlenku węgla o 3 227,63 MgCO2/rok, czyli 92,47 %, co przedstawia się następująco: CO2: przed modernizacją 3490,34  MgCO2/rok, po modernizacji 262,71 MgCO2/rok.

Projekt realizowany przez Gminę Aleksandrów Łódzki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

Adresy budynków:

– ul.11 Listopada 3, 10 ,14, 16, 31, 33, 35, 47, 56, 70
– ul. Wierzbińska 11, 13, 24, 33/35, 107
– ul. Warszawska 1, 29, 31A, 32, 33, 44
– ul. Daszyńskiego 25, 34, 35, 38, 55, 59, 77, 94
– ul. Łęczycka 5, 6, 14, 16, 20
– ul. 1 Maja 6, 9, 20, 24, 61
– ul. Pabianicka 14, 15, 18, 26, 30, 38, 40
– ul. 17 Stycznia 28
– ul. Bankowa 8, 13, 21, 24
– ul. Dębowa 3
– ul. Kilińskiego 8, 12, 22
– ul. Kołłątaja 3, 23
– ul. Konopnickiej 6
– ul. Mickiewicza 9/11
– ul. Narutowicza 3
– ul. Ogrodowa 2, 4 (oficyna), 8, 9,
– ul. Piotrkowska 28,
– ul. Plac Kościuszki 21,
– ul. Północna 9
– ul. Sienkiewicza 9, 18
– ul. Wojska Polskiego  70
– ul. Zachodnia 4
– ul. Zielona 3, 29
– Rąbień, ul. Pańska 14
– ul. Brużyca 75

 

Galeria budynków wchodzących w zakres rzeczowy projektu

 Wdrożenie technologii informacyjno – komunikacyjnych w Gminie Aleksandrów Łódzki

RPLD.07.01.02-10-0012/16

Beneficjent:

Gmina Aleksandrów Łódzki

Numer i nazwa osi priorytetowej:

VII. Infrastruktura dla usług społecznych

Numer i nazwa działania:
VII.1 Technologie informacyjno-konunikacyjne

Całkowita wartość projektu:

1 329 049,75 PLN

Dofinansowanie z UE:

886 894,50  PLN

Wkład własny Gminy Aleksandrów Łódzki:

442 155,25 PLN

Okres realizacji projektu:

11.03.2016 r. – 30.09.2017 r.

 Przedmiotem projektu jest wdrożenie systemu teleinformatycznego, polegającego na: budowie systemów teleinformatycznych wraz z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb elektronicznego obiegu dokumentów wraz z obiegiem spraw i pracy (workflow), modelowania i optymalizacji procesów w administracji publicznej; budowie szeroko dostępnych dla obywateli regionalnych platform umożliwiających dostęp przez Internet do usług publicznych; rozwój infrastruktury informatycznej zapewniającej skuteczne mechanizmy zarządzania prawami dostępu do informacji i monitorowanie tego dostępu.

Projekt obejmuje wdrożenie:

 • Elektronicznego Biura Obsługi,
 • Portalu samorządowego zgodnego ze standardem WCAG 2.0,
 • Gminnego Systemu Informacji Przestrzennej,
 • Punktu potwierdzeń profilu zaufanego ePUAP,
 • Integrację systemów dziedzinowych umożliwiającą obsługę systemów e-usług,
 • Mechanizmów integrujących usługi ePUAP, EZD i systemy dziedzinowe,
 • Platformy e-usług publicznych udostępniających dane z systemów dziedzinowych,
 • Modułu konsultacji społecznych, e-Rady, Budżetu obywatelskiego, e-muzeum,
 • Systemu płatności elektronicznych
 • Aplikacji mobilnej na 3 platformy systemowe (Android, Windows Phone, iOS),
 • Systemu do monitorowania sieci, inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, monitorowania użytkowników, ochrony danych, zdalnej pomocy technicznej,
 • Licencji na pakiet oprogramowania biurowego (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, program pocztowy.

Projekt obejmuje zakup infrastruktury sprzętowej i oprogramowania:

 • serwera sprzętowego do szafy rack z systemem operacyjnym,
 • macierzy dyskowej do szafy rack,
 • 24 dysków twardych do macierzy dyskowej,
 • urządzenia UTM,
 • sprzętowego serwera pocztowego z kompleksową ochroną komunikacji pocztowej,
 • przełącznika sieciowego,
 • urządzenia UPS (15KVa) z bateriami, instalacja agregatu prądotwórczego (60kVa),
 • szafy rack,
 • 40 zestawów komputerowych typu All-in-one z systemem operacyjnym, klawiaturą i myszką,
 • 2 skanerów szczelinowych,
 • 2 skanerów do digitalizacji dokumentów inwestycyjnych, map dokumentacji projektowych

Projekt obejmuje przeprowadzenie szkoleń:

 • z zakresu platformy e-usług publicznych oraz dostarczonego pakietu biurowego
 • z zakresu obsługi urządzeń UTM
 • z zakresu obsługi poszczególnych modułów dostarczonego systemu

Głównym celem projektu jest wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego Gminy Aleksandrów Łódzki, poprawy jakości życia mieszkańców oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

 • udostępnienie nowoczesnych e-usług publicznych o wysokim poziomie dojrzałości, odpowiadających na zidentyfikowane potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców. W przypadku, gdy będzie to możliwe technologicznie i prawnie oraz uzasadnione, usługi elektroniczne będą pozwalały na realizację całej procedury w trybie zdalnym. Udostępnione w ramach projektu e-usługi publiczne pozwolą zatem znacznie usprawnić komunikację pomiędzy mieszkańcami i przedsiębiorcami a Urzędem w ramach szeregu procedur, stanowiących istotny odsetek łącznej liczby spraw procedowanych przez Urząd,
 • poprawę efektywności realizacji zadań, w tym skrócenie czasu procedowania spraw, przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego poprzez wyposażenie ich w nowoczesne rozwiązania informatyczne. W ramach przeprowadzonej inwentaryzacji zasobów Urzędu Miejskiego zostały zidentyfikowane „wąskie gardła” w systemie teleinformatycznym Gminy, w których poprawa funkcjonalności oraz poziomu technologicznego użytkowanego sprzętu i oprogramowania może istotnie przyspieszyć realizację zadań,
 • poprawę obiegu informacji wewnątrz Urzędu Miejskiego oraz w relacjach Gminy z mieszkańcami i przedsiębiorcami oraz transparentności działania Urzędu poprzez integrację systemu elektronicznego obiegu dokumentów, systemów dziedzinowych z platformą e-usług oraz rozwiązań pozwalających na komunikację Urzędu z interesantami w trybie elektronicznym, w szczególności na śledzenie stanu procedowania spraw w trybie on-line,
 • poprawę bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w ramach realizacji zadań przez Urząd Miejski, poprzez wdrożenie rozwiązań przeciwdziałających nieuprawnionemu dostępowi do tych danych. Rozwiązania te obejmują w szczególności specjalistyczne urządzenia sieciowe,
 • zwiększenie efektywności promocji udostępnionych usług elektronicznych oraz wspomaganie kreowania pozytywnego wizerunku Gminy poprzez wyposażenie Urzędu w narzędzia IT wspomagające te procesy,
 • zapewnienie infrastruktury sprzętowej i programistycznej tworzącej bazę dla zwiększania zakresu udostępnianych usług elektronicznych w przyszłości. Udostępnianie e-usług publicznych o wysokim poziomie dojrzałości wymaga kompleksowej informatyzacji Urzędu. Tylko w takim przypadku możliwe jest bowiem procedowanie szerokiego zakresu spraw w całości przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych, co jest niezbędne dla osiągnięcia najwyższego poziomu dojrzałości udostępnianych e-usług. Dodatkowo, tylko nowoczesna infrastruktura sprzętowa, taka jak ta stworzona w ramach projektu, zapewnia standardy bezpieczeństwa, wymagane dla rozszerzania katalogu udostępnionych e-usług,
 • wyposażenie pracowników Urzędu Miejskiego w kompetencje niezbędne z punktu widzenia efektywnego użytkowania wdrożonego systemu teleinformatycznego. Umiejętność właściwego wykorzystania przez kadrę administracyjną możliwości stwarzanych przez wdrożone nowoczesne technologie jest kluczowa dla osiągnięcia oczekiwanych efektów projektu.

Translate »