Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Gospodarka wodno-ściekowa

04.08.2017
Dodane przez: Wojciech Kalina
Liczba wizyt:
Aktualności
 1. Dokumentacja projektowa rozbudowy kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z założeniami rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Aleksandrów Łódzki, w najbliższych latach planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w następujących ulicach: Daszyńskiego, Wojska Polskiego, Wierzbińska, Warszawska, Olbrachta, Wolności, Łąkowa, Piękna, Mikołajczyka, Piotrkowska, Łomnik, Kwiatowa, Rudna, Pusta, Kątna, Jana III Sobieskiego i bez nazwy o łącznej długości ok. 13,4 km.

Załączniki — mapy z orientacyjnym przebiegiem zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej:


2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Dotacje na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów Łódzki.

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej w formie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 5 m3/d, w celu umożliwienia oczyszczania ścieków socjalno – bytowych na terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Nabór wniosków: będzie prowadzony w terminie od 01 marca do 31 sierpnia roku kalendarzowego, w którym ma zostać udzielona dotacja, lub do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie gminy.

Intensywność dofinansowania: 70% udokumentowanych kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 8.000 zł brutto.

Wydatkowanie dotacji: przedsięwzięcie objęte dotacją należy wykonać do dnia 31 października roku kalendarzowego, w którym została udzielona dotacja.

Ważne:

1) Dotację do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mogą uzyskać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, posiadające tytuł prawny do nieruchomości, oraz położonych na nich budynków, z których odprowadzane są ścieki bytowe na terenie gminy Aleksandrów Łódzki.

2) Montowane urządzenia powinny posiadać znak CE i certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3.

3) Dotacji podlegają wyłącznie wydatki na zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład systemu oczyszczania ścieków, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, wraz z elementami służącymi do podłączenia istniejącej instalacji kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków.

4) Przydomowa oczyszczalnia ścieków nie może być wybudowana przed udzieleniem dotacji.

5) Podmiot, który uzyskał dotację, po zakończeniu inwestycji, nie później niż 30 dni od dokonania odbioru robót będących przedmiotem dotacji, zgłasza pisemnie na odpowiednim formularzu zakończenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz przedkłada dokumenty wskazane w umowie min. w przypadku nieruchomości nowo wybudowanych – zaświadczenie z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zgierzu o nie zgłoszeniu sprzeciwu na przystąpienie do użytkowania budynku mieszkalnego do którego będzie podłączona przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Załączniki:
1. Druk wniosku 1-2020

2. Druk wniosku 2-2020

3. Druk_oświadczenia

4. Zgłoszenie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków 

5. Zgłoszenie do ewidencji indywidualnej, przydomowej oczyszczalni ścieków

6. Zgłoszenie do ewidencji POŚ – klauzula RODO

7.Uchwała Nr V/52/15 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 26 lutego 2015 r. określająca zasady udzielania dotacji celowej w formie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków


3. Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 i 6, art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299), Uchwała Nr XXXVII/334/13 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Aleksandrów Łódzki.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek
 • kserokopia aktualnego wypisu z rejestru prowadzonej działalności gospodarczej lub aktualnego KRS (wydane nie później, niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku)
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”)
 • dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi do świadczenia usług, którymi będą opróżniane zbiorniki bezodpływowe i wykonywany transport nieczystości ciekłych,
 • dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania terenem, stanowiącym bazę transportową wyposażoną w zaplecze techniczno-biurowe, na terenie którego będą garażowane pojazdy asenizacyjne
 • dokument zawierający informację o gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną
 • kserokopie dowodów rejestracyjnych posiadanych pojazdów służących do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • umowa lub oświadczenie przedsiębiorcy o zapewnieniu odpowiednich warunków do mycia i odkażania pojazdów asenizacyjnych
 • dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowejOpłaty:
 • 107 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 • 53,50 zł – opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w godzinach urzędowania lub na konto:

64 8780 0007 0000 0231 1000 0008

Termin załatwienia sprawy: Do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                     w Łodzi, za pośrednictwem Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Załączniki:

 1. Wzór wniosku – POBIERZ
 2. Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Aleksandrów Łódzki – POBIERZ

4. Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Załączniki:

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych – POBIERZ

Translate »