Fundusze Europejskie

DESZCZÓWKA – gromadzenie wód opadowych

02.03.2020
Dodane przez: Katarzyna Czekalska
Liczba wizyt:
Aktualności

           

Gmina Aleksandrów Łódzki planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „DESZCZÓWKA – gromadzenie wód opadowych”.
Celem programu jest efektywne i oszczędne korzystanie z zasobów wodnych, ograniczenie poboru wody uzdatnionej na potrzeby ekosystemów przyrodniczych oraz stabilizowanie warunków wilgotności i mikroklimatu w warunkach lokalnych.

Intensywność dofinansowania będzie wynosiła do 70 % kosztów kwalifikowanych zadania, zastrzegając, że górna granica dotacji nie przekroczy 5 000 złotych.
Budżet programu wynosi 4.000.000,00 zł., tj. 2.000.000,00 zł na rok 2020 i 2.000.000,00 zł na rok 2020, przy czym kwota niewykorzystana w roku 2020 przechodzi do rozdysponowania na rok następny.

Program przewiduje wsparcie dla budowy:

– ogrodów deszczowych – rodzaj budowli hydrotechnicznych, które zbierają wody deszczowe w różnej wielkości pojemnikach stopniowo oddając je do ekosystemu. Ogrody deszczowe w gruncie to wygospodarowane obszary z nasadzeniami roślinności w gruncie, tereny o zwiększonej przepuszczalności, ogrody zbierają wody opadowe z powierzchni znacznie większej niż powierzchnia samego terenu urządzonego w tym celu (ogrodu). Przybierają formę niewielkiego zagłębienia, które powoli uwalnia wodę przez zaprojektowany system warstw o różnej przepuszczalności i chłonności.

 – muld chłonnych – powierzchniowe urządzenia w kształcie półkoli, które posiadają niewielki spadek dwustronny do środka, a w dnie wykonany jest drenaż z rur drenarskich, obsypanych luźnym materiałem (żwirem). Mogą być obsiane trawą lub z umocnionym dnem albo z powierzchnią mieszaną (ażurową).

– studni chłonnych – rodzaj zbiornika, który ma za zadanie odebrać wodę opadową  i skierować ją do warstwy przepuszczalnej. Woda gromadzona w studni chłonnej jest równomiernie rozsączana do gruntu na głębokości wyznaczonej przez otwory w jej bokach i dnie w dłuższym okresie czasu.

– naziemnych wolnostojących zbiorników na wody opadowe z dachów –  służą do zbierania wody z rynien na budynku.

– podziemnych zbiorników – służą do zbierania wody z rynien na budynku.

Pierwsze trzy opcje wymagają uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, którego koszty nie są kosztami obejmowanymi przez program.
Zbiornik podziemny wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.
Zbiornik naziemny nie wymaga żadnego z w/w dokumentów ale musi być usytuowany w odległościach zgodnych z przepisami prawa budowlanego.
Mieszkańcy miasta i gminy Aleksandrów Łódzki określają rodzaj inwestycji, którą chcieliby przeprowadzić w deklaracji, którą, w następnej kolejności, składają w Urzędzie Miejskim.

Koszty kwalifikowane do objęcia dofinansowania stanowią koszty związane z realizowanym zadaniem, poniesione po dniu złożenia wniosku.
W skład kosztów kwalifikowanych wchodzą:
– zakup materiałów, roślin niezbędnych do wykonania ogrodów, muld, studni, zbiorników, systemów rozprowadzenia zgromadzonych wód opadowych,
– roboty budowlano – montażowe związane z modyfikacją istniejących systemów spustowych wód opadowych do zasilenia nowych inwestycji,
– roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem inwestycji gromadzenia wód opadowych.
Koszty wykonania dokumentacji projektowej, pomiarów geodezyjnych i nadzoru inwestorskiego nie będą brane pod uwagę.
Nie ma konieczności przedstawiania kosztów niekwalifikowanych we wniosku o udzielenie dotacji.

Warunki rozliczenia dofinansowania:
– wypłata dofinansowania następuje na podstawie faktur i rachunków;
– warunkiem rozliczenia dofinansowania jest przedłożenie kserokopii protokołów odbioru końcowego inwestycji gromadzenia wód opadowych;
– rozliczenie kosztów zadania następuje wyłącznie w kwotach netto, tj. bez podatku VAT.

O udzielenie dofinansowania do budowy zbiornika na gromadzenie wód opadowych mogą się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub innymi użytkownikami nieruchomości, posiadającymi tytuł prawny umożliwiający dysponowanie nimi na cele budowlane, na okres realizacji zadania  i nie krótszy niż 3 lata od dnia jego zakończenia.

Mieszkańcy zainteresowani dofinansowaniem proszeni są o uzupełnienie i dostarczenie do Urzędu Miejskiego deklaracji udziału w programie „DESZCZÓWKA – gromadzenie wód opadowych” .

Wypełnione deklaracje należy składać w Referacie Ochrony Środowiska (Plac Kościuszki 2, parter, pok. nr 14 A) lub mailowo na adres: ekomiasto@aleksandrow-lodzki.pl
Rolą Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim będzie wyłonienie, w drodze przetargu wykonawców, którzy podejmą się realizacji prac przedstawionych przez mieszkańców we wnioskach.
Prawdopodobna jest sytuacja, że na podstawie dostarczonych do UM deklaracji wybrane zostaną tylko te inwestycje, które będą cieszyły się największym zainteresowaniem.
Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim ponosi odpowiedzialność za zapewnienie utrzymania przez wnioskodawców trwałości zadania przez okres 3 lat, licząc od dnia jego zakończenia.
Trwałość zadania to zachowanie efektu rzeczowego i  ekologicznego wskazanego w umowie o dofinansowanie.

Druk deklaracji do pobrania TUTAJ

 

Translate »