Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Aleksandrowski Budżet Obywatelski 2019

25.01.2019
Dodane przez: Kinga Drożdżel
Liczba wizyt:
Aktualności

W zeszłym roku ratowaliśmy pszczoły, zasadzając rośliny miododajne, otworzyliśmy nowy plac zabaw, mieliśmy okazję uczestniczyć w bożonarodzeniowym jarmarku, odnowiliśmy przystanki autobusowe czy postawiliśmy więcej koszy na psie odchody… To tylko niektóre projekty zrealizowane w ramach Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Co czeka nas w tym roku? Zależy to jedynie od mieszkańców Aleksandrowa Łódzkiego, którzy od 4. lutego będą mieli możliwość kolejny raz zgłaszać swoje propozycje.

Uprawnieni zarówno do zgłaszania projektów, jak i głosowania, są wszyscy mieszkańcy zameldowani na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki. Zgłoszone może być zadanie w jednej z dwóch kategorii: projektów inwestycyjnych oraz projektów miękkich-społecznych. Koszt tych pierwszych nie może przekroczyć 200 tys. złotych, a drugich 50 tys. złotych. Zgłaszać swoje pomysły można będzie poprzez wypełnienie właściwego formularza na stronie: aleludzki.pl .

Zarówno tych ważnych, ale i niebanalnych pomysłów w tym roku może być jeszcze więcej, ponieważ pula środków przeznaczonych na budżet obywatelski zwiększona została  o 200 tysięcy złotych i w tym roku wynosi 1 200 000 zł. Wszelkich przydatnych informacji należy szukać na portalach internetowych: aleludzki.pl oraz aleksandrow-lodzki.pl, jak również na FB: @AleksandrowskiBudzetObywatelski, @AleksandrowLodzkiOfficial . W razie dodatkowych pytań, na każdym etapie Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego, można skontaktować się z Wydziałem Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego, telefonując pod nr: (42) 270 03 15 oraz (42) 270 03 34. Termin zgłaszania projektów upływa 15 lutego.

Środki na realizację Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego pochodzą z budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki.

Harmonogram Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019:

1/zgłaszanie projektów zadań od 4 do 15 lutego 2019 r.

2/weryfikacja zgłoszonych projektów do 25 lutego 2019 r.

3/głosowanie na pozytywnie zaopiniowane projekty od 11 do  27 marca 2019 r.

4/ogłoszenie wyników 28 marca 1019 r.

Poniżej publikujemy listę najczęściej zadawanych pytań związanych z Aleksandrowskim Budżetem Obywatelskim.

Jak zgłosić swój pomysł?

Propozycję zadania należy zgłosić poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej: aleludzki.pl . Można zrobić to w domu lub, w przypadku problemu z wypełnieniem, odwiedzić Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim (Plac Kościuszki 4) w godzinach pracy lub po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym w innym dogodnym terminie.

Kto i ile projektów zadań może zgłosić?

Każdy mieszkaniec zameldowany na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki może złożyć maksymalnie dwa projekty – po jednym w każdej kategorii: projekty inwestycyjne oraz projekty miękkie (społeczne).
W przypadku osób małoletnich potrzebna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego udzielana poprzez wypełnienie odpowiednich pól elektronicznego formularza.

Czym różni się projekt inwestycyjny od projektu społecznego (miękkiego)?

Te duże inwestycje można określić jako te, które wiążą się ze stałą ingerencją w przestrzeń publiczną. Najprościej je zdefiniować, odpowiadając sobie na pytanie, czy ten pomysł na trwałe zmieni obszar, którego dotyczy. Do puli projektów inwestycyjnych należy zaliczyć wszelkie remonty oraz budowy dróg czy oświetlenia. Ale to nie tylko te najbardziej kosztowne projekty. Wnioskowanie o postawienie dodatkowej ławki czy kosza na śmieci w parku, to także zadanie inwestycyjne.

Natomiast wszelkie pomysły, których celem będzie integracja mieszkańców, a więc np. koncerty, warsztaty, pokazy należą już do tej drugiej puli projektów społecznych (miękkich). Jeśli nie mamy pewności, do jakiej kategorii zakwalifikować dane zadanie, zawsze można się zwrócić o pomoc
do Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Dlaczego należy podać swoje dane osobowe i kontaktowe przy wypełnianiu formularza?

Jest to wymóg formalny, aby wniosek został rozpatrzony. Dane kontaktowe są potrzebne, gdy zaistnieje potrzeba doprecyzowania zgłoszonej propozycji. Umożliwi to kontakt z wnioskodawcą w przypadku, gdy coś będzie nieściśle lub nieprecyzyjnie określone i tym samym może zapobiec odrzuceniu wniosku na etapie jego weryfikacji. Może zaistnieć także sytuacja, gdy dwa lub więcej wniosków będą obejmowały ten sam zakres działań i wtedy będzie możliwość wypracowania wspólnego stanowiska.

Jak prawidłowo opisać zgłaszany projekt?

Najlepiej zrobić to wyczerpująco – wypełnić wszystkie pole formularza w taki sposób, by Zespół Konsultacyjny mógł bez problemu odczytać nasze intencje. Przy każdym polu do wypełnienia napisane jest jaką informację należy podać. W przypadku nazwy projektu starajmy się by była ona prosta i zrozumiała dla każdego. Nie będzie z tym problemu w przypadku dużych inwestycji jakimi są m.in. budowa chodnika czy wykonanie oświetlenia, bo wtedy należy podać czynność, o którą nam chodzi i jej lokalizację, np. Naprawa nawierzchni przy ul. ….. W przypadku projektów społecznych, gdzie można zgłaszać wszelkie inicjatywy, których celem jest ogólnie pojęta integracja mieszkańców, a więc np. koncerty, warsztaty, pokazy czy prelekcje, dobrze zadbać o „chwytliwą” nazwę. Czemu warto to zrobić? Może okazać się to pomocne już na etapie głosowania, jeśli nasz projekt przejdzie pozytywnie ocenę Zespołu Konsultacyjnego. Wtedy odpowiednia nazwa może zachęcić do wyboru danej propozycji.

Czy należy znać dokładny koszt proponowanego projektu?

W formularzu można podać nawet orientacyjną wycenę. Należy pamiętać o tym, że wartość zgłaszanego projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 200 000 zł, a projektu społecznego 50 000 zł.

Wycena podana przez zgłaszającego usprawni pracę Zespołu Konsultacyjnego, który i tak sprawdza czy projekt mieści się w podanym przedziale cenowym i dokonuje ostatecznej weryfikacji kosztorysu. 

Czy, oprócz wniosku, wymagane są dodatkowe dokumenty?

To zależy od projektu, jaki został zgłoszony. W regulaminie przewidziane zostały dwa rodzaje oświadczeń:
1/oświadczenie podmiotu uprawnionego do reprezentowania placówki,  określającego zasady korzystania z projektu z zachowaniem zasady ogólnodostępności  dla wszystkich mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki. To oświadczenie podmiotu uprawnionego do reprezentowania placówki oświatowej lub innej jednostki, nad którą nadzór sprawuje  Gmina Aleksandrów Łódzki, określające zasady korzystania z projektu z zachowaniem zasady ogólnodostępności  dla wszystkich mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki. Należy dołączyć je, gdy obiekt nie jest ogólnie dostępny dla wszystkich mieszkańców, zgodnie z założeniami Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego.

2/oświadczenie właściciela/zarządcy terenu, którego właścicielem/zarządcą nie jest Gmina
Aleksandrów Łódzki  na dysponowanie terenem w zakresie niezbędnym do realizacji zgłoszonego projektu

Jeśli w przypadku zgłoszenia, wymagane jest któreś z powyższych oświadczeń, należy przesłać je w formie skanu jako załącznik do zgłoszonego projektu. W przypadku problemu ze zeskanowaniem oświadczenia można zrobić to w Wydziale Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Jakich projektów nie można zgłaszać?

Nie przejdą pozytywnie oceny projekty:

1) które nie zaspokajają zbiorowych potrzeb wspólnoty obejmujących zadania własne gminy, określone w szczególności w artykule 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz
w innych ustawach;

2) których szacowany koszt jednostkowej realizacji będzie wyższy niż przewidziany dla poszczególnych kategorii:

  1. „Projekty inwestycyjne” – maksymalnie 200 000 zł,
  2. „Projekty miękkie-społeczne” – maksymalnie 50 000 zł;

3) które stoją w sprzeczności z obowiązującym miejscowym planem przestrzennego zagospodarowania;

4) których realizacja byłaby ekonomicznie nieuzasadniona ze względu na zbyt wysokie koszty utrzymania w stosunku do wartości proponowanego zadania;

5) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa;

6) które zakładają realizację jedynie części zadania (np. części projektowej bez środków na wykonanie);

7) które nie spełniają warunku ogólnodostępności w zakresie korzystania przez wszystkich mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki.

Co się dzieje z projektem po jego złożeniu?

Każdy złożony projekt przechodzi weryfikację przez Zespół Konsultacyjny pod względem merytorycznym, formalnym, prawnym oraz kosztów jego realizacji. Pozytywnie zaopiniowane projekty zostają dopuszczone do głosowania. Propozycje wszystkich zgłoszonych zadań otrzymają znaczniki „przyjęty” i „nieprzyjęty” oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej aleludzki.pl . Przy każdym odrzuconym projekcie podany zostanie powód niezakwalifikowania do etapu głosowania.
W przypadku, gdy projekt zostanie negatywnie oceniony, wnioskodawca ma prawo odwołać się od tej decyzji. Odwoławczy Zespół Konsultacyjny ponownie zweryfikuje ten projekt, w oparciu o argumenty podane przez osobę zgłaszającą.

Każdy „przyjęty” projekt otrzyma losowo wybrany numer, który zadecyduje o jego miejscu na liście do głosowania. Lista projektów, na które można oddać głosy, opublikowana zostanie na portalu: aleludzki.pl .

Jak przebiega głosowanie?

Głosować może każdy zameldowany mieszkaniec Gminy Aleksandrów Łódzki. W przypadku osoby małoletniej potrzebna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, udzielana poprzez wypełnienie odpowiednich pól elektronicznego formularza. Elektroniczny formularz będzie można wypełnić samodzielnie lub w Wydziale Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim. Każdy głosujący, w ramach głosowania, może wskazać dowolną liczbę projektów, których łączna wartość nie będzie przekraczała 1 200 000 zł. Aby głosowanie było ważne, należy wskazać przynajmniej jeden projekt.

W razie dodatkowych pytań…

zapraszamy i zachęcamy do kontaktu z Wydziałem Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, telefonując pod nr: (42) 270 03 15 oraz (42) 270 03 34 lub wysyłając mail na adres:
abo@aleksandrow-lodzki.pl

Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok znajduje się pod adresem: http://aleksandrowlodzki.bip.net.pl/?a=8937

Zarządzenie nr 12/2019 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok znajduje się pod adresem: http://aleksandrowlodzki.bip.net.pl/?a=9072

 

Translate »