Aleksandrow_Lodzki_top_-_004.jpg
Fundusze unijne
Projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ)
Wprowadzono: 25.11.2016
Liczba wyświetleń: 970
PDF
DRUKUJ
grafika

Wdrożenie technologii informacyjno – komunikacyjnych w Gminie Aleksandrów Łódzki

 

Numer projektu:

WND-RPLD.07.01.02-10-0012/16

Beneficjent:

Gmina Aleksandrów Łódzki

Numer i nazwa osi priorytetowej:

VII. Infrastruktura dla usług społecznych

Numer i nazwa działania:
VII.1 Technologie informacyjno-konunikacyjne

Całkowita wartość projektu:

1 335 458,40 PLN

Dofinansowanie z UE:

925 156,70,52  PLN

Wkład własny Gminy Aleksandrów Łódzki:

410 301,70  PLN

Okres realizacji projektu:

11.03.2016 r. - 30.09.2017 r.

 

Przedmiotem projektu jest wdrożenie systemu teleinformatycznego, polegającego na: budowie systemów teleinformatycznych wraz z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb elektronicznego obiegu dokumentów wraz z obiegiem spraw i pracy (workflow), modelowania i optymalizacji procesów w administracji publicznej; budowie szeroko dostępnych dla obywateli regionalnych platform umożliwiających dostęp przez Internet do usług publicznych; rozwój infrastruktury informatycznej zapewniającej skuteczne mechanizmy zarządzania prawami dostępu do informacji i monitorowanie tego dostępu.

Projekt obejmuje wdrożenie:

·         Elektronicznego Biura Obsługi,

·         Portalu samorządowego zgodnego ze standardem WCAG 2.0,

·         Gminnego Systemu Informacji Przestrzennej,

·         Punktu potwierdzeń profilu zaufanego ePUAP,

·         Integrację systemów dziedzinowych umożliwiającą obsługę systemów e-usług,

·         Mechanizmów integrujących usługi ePUAP, EZD i systemy dziedzinowe,

·         Platformy e-usług publicznych udostępniających dane z systemów dziedzinowych,

·         Modułu konsultacji społecznych, e-Rady, Budżetu obywatelskiego, e-muzeum,

·         Systemu płatności elektronicznych

·         Aplikacji mobilnej na 3 platformy systemowe (Android, Windows Phone, iOS),

·         Systemu do monitorowania sieci, inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, monitorowania użytkowników, ochrony danych, zdalnej pomocy technicznej,

·         Licencji na pakiet oprogramowania biurowego (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, program pocztowy.

 

Projekt obejmuje zakup infrastruktury sprzętowej i oprogramowania:

·         serwera sprzętowego do szafy rack z systemem operacyjnym,

·         macierzy dyskowej do szafy rack,

·         24 dysków twardych do macierzy dyskowej,

·         urządzenia UTM,

·         sprzętowego serwera pocztowego z kompleksową ochroną komunikacji pocztowej,

·         przełącznika sieciowego,

·         urządzenia UPS (15KVa) z bateriami, instalacja agregatu prądotwórczego (60kVa),

·         szafy rack,

·         40 zestawów komputerowych typu All-in-one z systemem operacyjnym, klawiaturą i myszką,

·         2 skanerów szczelinowych,

·         2 skanerów do digitalizacji dokumentów inwestycyjnych, map dokumentacji projektowych

 

Projekt obejmuje przeprowadzenie szkoleń:

·         z zakresu platformy e-usług publicznych oraz dostarczonego pakietu biurowego

·         z zakresu obsługi urządzeń UTM

·         z zakresu obsługi poszczególnych modułów dostarczonego systemu

 

Głównym celem projektu jest wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego Gminy Aleksandrów Łódzki, poprawy jakości życia mieszkańców oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

 

·         udostępnienie nowoczesnych e-usług publicznych o wysokim poziomie dojrzałości, odpowiadających na zidentyfikowane potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców. W przypadku, gdy będzie to możliwe technologicznie i prawnie oraz uzasadnione, usługi elektroniczne będą pozwalały na realizację całej procedury w trybie zdalnym. Udostępnione w ramach projektu e-usługi publiczne pozwolą zatem znacznie usprawnić komunikację pomiędzy mieszkańcami i przedsiębiorcami a Urzędem w ramach szeregu procedur, stanowiących istotny odsetek łącznej liczby spraw procedowanych przez Urząd,

 

·         poprawę efektywności realizacji zadań, w tym skrócenie czasu procedowania spraw, przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego poprzez wyposażenie ich w nowoczesne rozwiązania informatyczne. W ramach przeprowadzonej inwentaryzacji zasobów Urzędu Miejskiego zostały zidentyfikowane „wąskie gardła” w systemie teleinformatycznym Gminy, w których poprawa funkcjonalności oraz poziomu technologicznego użytkowanego sprzętu i oprogramowania może istotnie przyspieszyć realizację zadań,

 

·         poprawę obiegu informacji wewnątrz Urzędu Miejskiego oraz w relacjach Gminy z mieszkańcami i przedsiębiorcami oraz transparentności działania Urzędu poprzez integrację systemu elektronicznego obiegu dokumentów, systemów dziedzinowych z platformą e-usług oraz rozwiązań pozwalających na komunikację Urzędu z interesantami w trybie elektronicznym, w szczególności na śledzenie stanu procedowania spraw w trybie on-line,

 

·         poprawę bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w ramach realizacji zadań przez Urząd Miejski, poprzez wdrożenie rozwiązań przeciwdziałających nieuprawnionemu dostępowi do tych danych. Rozwiązania te obejmują w szczególności specjalistyczne urządzenia sieciowe,

 

·         zwiększenie efektywności promocji udostępnionych usług elektronicznych oraz wspomaganie kreowania pozytywnego wizerunku Gminy poprzez wyposażenie Urzędu w narzędzia IT wspomagające te procesy,

 

·         zapewnienie infrastruktury sprzętowej i programistycznej tworzącej bazę dla zwiększania zakresu udostępnianych usług elektronicznych w przyszłości. Udostępnianie e-usług publicznych o wysokim poziomie dojrzałości wymaga kompleksowej informatyzacji Urzędu. Tylko w takim przypadku możliwe jest bowiem procedowanie szerokiego zakresu spraw w całości przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych, co jest niezbędne dla osiągnięcia najwyższego poziomu dojrzałości udostępnianych e-usług. Dodatkowo, tylko nowoczesna infrastruktura sprzętowa, taka jak ta stworzona w ramach projektu, zapewnia standardy bezpieczeństwa, wymagane dla rozszerzania katalogu udostępnionych e-usług,

 

·         wyposażenie pracowników Urzędu Miejskiego w kompetencje niezbędne z punktu widzenia efektywnego użytkowania wdrożonego systemu teleinformatycznego. Umiejętność właściwego wykorzystania przez kadrę administracyjną możliwości stwarzanych przez wdrożone nowoczesne technologie jest kluczowa dla osiągnięcia oczekiwanych efektów projektu.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Bez nazwy-3.jpg
OCZYSZCZALNIA.jpg
BANEREK_patronat.jpg
karat duzej rodziny _banerek.jpg
banerek 980x264 2017.jpg
BANNEREK WWW.jpg
karta seniora_strona.jpg
selektywna.jpg
piesek banner.jpg
odpady.jpg
klienta nieslyszacy.jpg
Bez nazwy-1.jpg
ul. Wysiedlonych (3000 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-04-25
ul. Sobień (7319 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-04-25
ul. Brużyczka Księstwo (20 ha), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-04-25