Aleksandrow_Lodzki_top_-_004.jpg
Przetargi
Usługi społeczne
Wprowadzono: 25.10.2016
Liczba wyświetleń: 1781
PDF
DRUKUJ

PA.5241.2.2017

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego
działając na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2016 r. poz. 1817 t.j.)
ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (art. 4 ust. 1 pkt 32)

I. Konkurs obejmuje zadanie polegające na:
Wspieranie trzeźwości i przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez inicjowanie następujących przedsięwzięć:
1. Prowadzenie grup samopomocowych dla osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych;
2. Prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego dla osób z rodzin z problemem alkoholowym;
3. Organizacja treningów terapeutycznych oraz programów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, prowadzonych przez certyfikowanych terapeutów uzależnień i specjalistów terapii uzależnień;
4. Prowadzenie działalności wychowawczej i profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
5. Organizacja imprez okolicznościowych i wyjazdów integracyjnych promujących życie w trzeźwości, dla rodzin z problemem alkoholowym.

 

Oferty kompletne, sporządzone czytelnie, złożone w wyżej podanym terminie będą rozpatrzone przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego w terminie- do dnia 20 marca 2017 roku w siedzibie Zamawiającego- Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Kościuszki 2.

 

Pliki do pobrania:

 

 


 

ZP.271.38.2016

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym art. 138o ustawy Pzp (usługi społeczne) na:

 

"Świadczenie usług weterynaryjnych w ramach opieki nad zwierzętami

z Gminy Aleksandrów Łódzki".


Ofertę należy złożyć - w siedzibie Zamawiającego, w Biurze podawczym w godzinach pracy Urzędu.

 

Termin składania ofert upływa dnia 05.12.2016 r. o godz. 11:00


Pliki do pobrania:

 

 


 

 

ZP.271.36.2016

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym art. 138o ustawy Pzp (usługi społeczne) na:

 

"Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego

w Aleksandrowie Łódzkim".


Ofertę należy złożyć - w siedzibie Zamawiającego, w Biurze podawczym w godzinach pracy Urzędu.

 

Termin składania ofert upływa dnia 06.12.2016 r. o godz. 11:00


Pliki do pobrania:

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
dniwwwwww.jpg
Bez nazwy-3.jpg
OCZYSZCZALNIA.jpg
BANEREK_patronat.jpg
karat duzej rodziny _banerek.jpg
banerek 980x264 2017.jpg
BANNEREK WWW.jpg
karta seniora_strona.jpg
selektywna.jpg
piesek banner.jpg
odpady.jpg
klienta nieslyszacy.jpg
Bez nazwy-1.jpg
ul. Zajęcza (ok. 4000 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-05-23
ul. Daszyńskiego, Pusta, Rudna, Jana III Sobieskiego 91-99 i 107, 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-05-23
ul. Wysiedlonych (3000 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-05-23