Aleksandrow_Lodzki_top_-_004.jpg
Fundusze unijne
Projekt "Dobry start - to sukces w przyszłości"
Wprowadzono: 05.09.2013
Liczba wyświetleń: 10778
PDF
DRUKUJ
grafika

 

 

Projekt „Dobry start – to sukces w przyszłości”

Rozpoczęła się realizacja kolejnego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” pn. „Dobry start – to sukces w przyszłości”

Tym razem projekt skierowany jest do uczniów klas IV – VI trzech szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie wiejskim Gminy Aleksandrów Łódzki, tj.; Szkoły Podstawowej im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie, Szkoły Podstawowej im. Ks. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu, Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. J. Korczaka w Rudzie Bugaj.

Projekt będzie realizowany od 02.09.2013 r. do 30.06.2015 r. Prowadzone będą zajęcia wyrównawcze, rozwijające zainteresowania oraz specjalistyczne. Przeprowadzonych zostanie w sumie 5 610 godzin zajęć.

Działaniami w projekcie objętych będzie 235 uczniów.

W ramach projektu zakupionych zostanie 30 tabletów, po 1 laptopie
i po 1 szafie do przechowywania i ładowania tabletów i laptopów.

Większość zajęć prowadzona będzie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK), tj. komputery, tablety, tablice interaktywne czy internetowe platformy edukacyjne.

We wszystkich szkołach prowadzone będą zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyczno-informatyczne oraz zajęcia z języka angielskiego. Celem zajęć jest zminimalizowanie trudności w przyswajaniu wiedzy, umiejętności i rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez łączenie różnych styli uczenia się i wykorzystywania technik informacyjnych pozwalających uatrakcyjnić zajęcia, zainteresować nimi uczniów, a tym samym uzyskać większą efektywność uczenia i umiejętnego zdobywania informacji
i posługiwania się nimi w przyszłości.

Ze względu na szerokie spektrum zainteresowań uczniów organizowane będą różnorodne zajęcia rozwijające. Zajęcia te prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnej technologii komputerowej pozwolą na zindywidualizowany rozwój umiejętności ucznia. Wpłyną na pogłębienie u uczniów zdolnych na rozwój ich kompetencji kluczowych w różnych dziedzinach życia. Organizowane będą następujące zajęcia rozwijające zainteresowania:

- w SP w Rudzie Bugaj zajęcia: polonistyczno-dziennikarskie, matematyczno–przyrodnicze,
z języka angielskiego;

- w SP w Bełdowie zajęcia: matematyczno-komputerowe, polonistyczno-dziennikarskie, przyrodniczo-badawcze, przyrodniczo-filmowe, z języka angielskiego

 

- w SP w Rąbieniu zajęcia: przyrodniczo-badawcze, historyczno–regionalne, teatralno-filmowe, fotograficzne w języku angielskim, matematyczne, literackie.

We wszystkich 3 szkołach będą prowadzone zajęcia specjalistyczne, na które składać się będą: Trening słuchowy prowadzony metodą Tomatisa, techniki szybkiego czytania, pisania
i zapamiętywania oraz zajęcia z terapii pedagogicznej.

Całkowity budżet projektu wynosi 530 600,00 zł, przy czym dofinansowanie ze środków unijnych wynosi: 451 010,00 zł, natomiast 79 590,00 zł – to wkład własny Gminy Aleksandrów Łódzki.

Projekt realizowany będzie przez pracowników Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

Projekt „Dobry start – to sukces w przyszłości” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie - pobierz

 

Informacja o wysłanym zapytaniu ofertowym - pobierz

 

Linki do stron:

www.efs.gov.pl

Szkoły:

http://www.spruda.szkoly.lodz.pl

http://www.spbeldow.szkoly.lodz.pl

http://sp_rabien.republika.pl

................................................................................................................................................

Rozpoczęła się realizacja kolejnego etapu projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic
w jakości usług edukacyjnych" pn. „Dobry start - to sukces w przyszłości".
W ramach projektu przystąpiono do realizacji zajęć w roku szkolnym 2014/2015 w trzech szkołach podstawowych na terenie gminy tj.: Szkole Podstawowej im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie, Szkole Podstawowej im. Ks. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu, Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. J. Korczaka w Rudzie Bugaj.
W ramach projektu prowadzone są zajęcia wyrównawcze, rozwijające zainteresowania
oraz specjalistyczne.
- Zajęcia wyrównawcze: z języka polskiego, matematyczno - komputerowe oraz z języka angielskiego.
.- Zajęcia rozwijające zainteresowania:
- w SP w Bełdowie zajęcia: polonistyczno - dziennikarskie, matematyczno - komputerowe, przyrodniczo - filmowe, z języka angielskiego;
- w SP w Rąbieniu zajęcia: literackie, matematyczne, teatralno - filmowe, historyczno - regionalne, przyrodniczo - badawcze, fotograficzne prowadzone w języku angielskim;
- w SP w Rudzie Bugaj : zajęcia: polonistyczno - dziennikarskie, matematyczno - przyrodnicze,
z języka angielskiego.
Zajęcia specjalistyczne:
-Trening słuchowy prowadzony metodą Tomatisa, techniki szybkiego czytania, pisania
i zapamiętywania oraz zajęcia z terapii pedagogicznej.
Wszystkie zajęcia prowadzone są z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania
oraz technologii informatycznych.
W projekcje skierowanym do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015 bierze udział 224 uczniów (121 dziewczynek, 103 chłopców): w tym 94 uczennic/uczniów to dzieci, które w tym roku szkolnym przystąpiły do projektu, a 130 uczennic/uczniów to dzieci kontynuujące zajęcia z zeszłego roku szkolnego.
W zajęciach wyrównawczych uczestniczy 127 uczennic i uczniów w tym w SP
w Bełdowie - 33 dzieci, w SP w Rąbieniu - 60 dzieci, w SP w Rudzie Bugaj - 34 dzieci.
W zajęciach rozwijających zainteresowania uczestniczy 99 uczennic i uczniów w tym
w SP w Bełdowie - 30 dzieci, w SP w Rąbieniu - 53 dzieci, w SP w Rudzie Bugaj - 16 dzieci.
W zajęciach specjalistycznych uczestniczy 113 uczennic i uczniów w tym w SP
w Bełdowie - 34 dzieci, w SP w Rąbieniu - 37 dzieci, w SP w Rudzie Bugaj 42 dzieci.
W zeszłym roku szkolnym 2013/2014 we wszystkich trzech szkołach wypracowano ogółem 2790 godzin zajęć, w tym 900 godzin zajęć wyrównawczych, 600 godzin zajęć rozwijających zainteresowania oraz 1290 godzin zajęć specjalistycznych.
W bieżącym roku szkolnym 2014/2015 we wszystkich trzech szkołach przewidziano realizację 2820 godzin, w tym 930 godzin zajęć wyrównawczych, 600 godzin zajęć rozwijających zainteresowania oraz 1290 godzin zajęć specjalistycznych.
Całkowity budżet projektu wynosi 530 600,00 zł, przy czym dofinansowanie ze środków unijnych wynosi: 451 010,00 zł, natomiast 79 590,00 zł - to wkład własny Gminy Aleksandrów Łódzki.
Projekt „Dobry start - to sukces w przyszłości" jest współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

................................................................................................................................................

 

Projekt „Dobry start - to sukces w przyszłości”,
nr umowy UDA-POKL.09.01.02-10-88/12

 

30 czerwca 2015 roku zakończył się projekt „Dobry strat - to sukces w przyszłości”. Projekt realizowany był od 02 września 2013 roku. Uczestniczyły w nim dzieci z klas IV-VI z trzech szkół: szkoły Podstawowej im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie, Szkoły Podstawowej im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu oraz Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj.

Głównym celem projektu było wyrównane różnic pomiędzy obszarami wiejskimi a miejskimi pod względem dostępności do rozszerzonej oferty edukacyjnej poprzez organizację dodatkowych zajęć wyrównawczych, rozwijających zainteresowania oraz specjalistycznych dla uczniów szkół z trenów wiejskich.

Z zajęć projektowych skorzystało w sumie 294 uczniów (154 dziewczynki, 140 chłopców), w tym w szkole w Bełdowie 76 uczniów (44 dziewczynki, 32 chłopców), w Rąbieniu 151 uczniów (81 dziewczynek, 70 chłopców), w Rudzie Bugaj 67 uczniów (29 dziewczynek,
38 chłopców).

W ciągu dwóch lat trwania projektu przeprowadzono łącznie 1830 godzin zajęć wyrównawczych, w tym w szkole podstawowej w Rąbieniu - 870 godzin, w Bełdowie - 420 godzin, w Rudzie Bugaj - 540 godzin. Przeprowadzono 660 godzin zajęć wyrównawczych
z j. polskiego, 720 godzin zajęć matematyczno-komputerowych i 450 godzin zajęć
z j. angielskiego. Z zajęć wyrównawczych skorzystało łącznie 176 uczniów (83 dziewczynki i 93 chłopców). Ponad 80% uczestniczących w tych zajęciach, czyli 142 uczniów (69 dziewczynek i 73 chłopców) osiągnęło zakładane w projekcie cele - tj. zniwelowanie braków w wiedzy i umiejętnościach z przedmiotów językowych i matematyczno-informatycznych.

Przeprowadzono 1200 godzin zajęć rozwijających zainteresowania, w tym zajęcia polonistyczno-dziennikarskie, literackie, matematyczno-komputerowe, z j. angielskiego, fotograficzne z wykorzystaniem j. angielskiego, przyrodniczo-badawcze, historyczno-regionalne, przyrodniczo-filmowe, teatralno-filmowe. W szkole podstawowej w Rąbieniu przeprowadzono - 540 godzin zajęć rozwijających, w Bełdowie - 480 godzin, w Rudzie Bugaj -180 godzin. We wszystkich zajęciach rozwijających w trakcie projektu uczestniczyło
140 uczniów (87 dz., 53 chł.)
. Zakładane w projekcie cele, tj. wzrost umiejętności i wiedzy informatycznej, matematycznej, przyrodniczej, językowej i kulturalnej, osiągnęło 95 uczniów (65 dz., 30 chł.), co stanowi prawie 70% uczęszczających na zajęcia rozwijające zainteresowania.

 

 

Zajęć specjalistycznych przeprowadzono 2580 godzin, w tym w szkole w Rąbieniu - 720,
w Bełdowie - 780 godzin, w Rudzie Bugaj - 1080 godzin. Zrealizowano 960 godzin zajęć technik szybkiego czytania, pisania i zapamiętywania, 1440 godzin treningu słuchowego prowadzonego metodą Tomatisa, 180 godzin zajęć terapii pedagogicznej.

We wszystkich zajęciach specjalistycznych w trakcie projektu uczestniczyło 168 uczniów
(81 dz., 87 chł.
). U 92 uczniów (42 dz., 50 chł.) odnotowano zmniejszenie wad rozwojowych
i specyficznych trudności szkolnych, czyli 65% wszystkich uczniów uczestniczących
w zajęciach specjalistycznych osiągnęło cele założone w projekcie.

 

Potwierdzeniem wysokich wyników uzyskanych w projekcie jest fakt, iż wszyscy uczniowie otrzymali promocję do klasy wyższej oraz bardzo wysokie wyniki ze sprawdzianu klas szóstych. We wszystkich szkołach wyniki są wyższe niż średnia krajowa, i tak z j. polskiego osiągnięto w szkole w Rąbieniu 83,1%, w szkole w Bełdowie 76,4%, w szkole w Rudzie Bugaj 73,8%, średnia krajowa 73%. Wyniki sprawdzianu z matematyki: SP Rąbień - 70,3%, SP Bełdów - 63,2%, SP Ruda Bugaj - 75,7%, kraj - 61,0%. Wyniki z j. angielskiego
SP Rąbień - 83,6, SP Bełdów - 84,8, SP Ruda Bugaj - 69,1, kraj - 78%.

Poprzez zakup w ramach projektu sprzętu komputerowego: tabletów i laptopów, usprawniono pracę z uczniami w trakcie zajęć; zwiększono dostęp uczniów szkół wiejskich do nowoczesnych technologii. Wszystkie zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych: tablety, platformy edukacyjne, tablice multimedialne, komputery i Internet.

 

W trakcie zajęć zwracano uwagę na zasadę równości szans, równości płci. Przekazywano uczniom i uczennicom właściwe wzorce, m.in., posługiwanie się poprawną polszczyzną, która bogata jest w formy podkreślające różnorodność i uczące szacunku dla niej. Nauczyciele prowadzili zajęcia w sposób niestereotypowy i równościowy, promowali postawy szacunku dla odmienności i różnic, uznania równych praw i obowiązków bez względu na płeć

 

Zajęcia projektowe umożliwiły uczniom szkół z terenów wiejskich dostęp do atrakcyjnych zajęć, przyczyniły się do poprawy wyników w szkole, wzrostu kompetencji kluczowych, takich jak: porozumiewanie się w języku ojczystym i w j. obcym (angielskim), wzrost umiejętności matematycznych i informatycznych, umiejętność uczenia się a także kompetencji społecznych - umiejętność współpracy w grupie, otwartość na drugiego człowieka.

 

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 494 459,40 zł, w tym 420 290,49 zł - dotacja Europejskiego Funduszu Społecznego, 74 168,91 zł - wkład własny Gminy Aleksandrów Łódzki

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Bez nazwy-3.jpg
OCZYSZCZALNIA.jpg
BANEREK_patronat.jpg
karat duzej rodziny _banerek.jpg
banerek 980x264 2017.jpg
BANNEREK WWW.jpg
karta seniora_strona.jpg
selektywna.jpg
piesek banner.jpg
odpady.jpg
klienta nieslyszacy.jpg
Bez nazwy-1.jpg
ul. Daszyńskiego, Pusta, Rudna, Jana III Sobieskiego 91-99 i 107, 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-04-27
ul. Zajęcza (ok. 4000 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-04-27
ul. Wysiedlonych (3000 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-04-27