Aleksandrow_Lodzki_top_-_004.jpg
Fundusze unijne
Przez doskonalenie i rozwijanie do sukcesu
Wprowadzono: 08.10.2012
Liczba wyświetleń: 10838
PDF
DRUKUJ
grafika
Dołączone pliki:

Gmina Aleksandrów Łódzki przystąpiła do realizacji projektu systemowego „Przez doskonalenie i rozwijanie - do sukcesu" w ramach programu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych".
Projekt realizowany jest od 02.01.2012r. do 30.08.2013r. Zajęcia we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Łódzki rozpoczęły się w kwietniu br. i realizowane będą przez cały kolejny rok szkolny. Programem objęci zostali uczniowie i uczennice klas I - III tychże szkół, u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy, mogące stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju oraz uczniowie uzdolnieni, potrzebujący indywidualnego podejścia - łącznie 733 dzieci. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Aleksandrów Łódzki poprzez indywidualizację procesu nauczania i wychowania. Realizacja projektu ma na celu podniesienie jakości kształcenia, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach szkolnych dzieci, zwłaszcza tych z trudnościami w nauce oraz wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich zainteresowań, a ponadto wzmocnienie u uczniów poczucia własnej wartości i przezwyciężenie stereotypów związanych z pochodzeniem z małej miejscowości i nauką w wiejskiej szkole.
Projekt umożliwi sfinansowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz doposażenie bazy dydaktycznej tych szkół w materiały i specjalistyczny sprzęt dydaktyczny. Prowadzone będą następujące zajęcia dodatkowe, wspierające cele projektowe- łącznie 6630 godzin:
a) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
b) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
c) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
d) zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej
e) zajęcia z terapii pedagogicznej
f) zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy
g) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych - ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych
h) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - humanistycznie
i) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - artystycznie, w tym zajęcia plastyczne, muzyczno wokalne, teatralne
j) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych sportowo
Każdy uczeń może uczestniczyć w jednej lub kilku rodzajach form wsparcia.
Udział w projekcie jest bezpłatny, współfinansowany jest on bowiem ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość dofinansowania projektu wynosi 407 318,00 zł

___________________________________________________________________________

Rozpoczęła się już (od 01.10.2012) druga część realizacji projektu, a na stronach internetowych poszczególnych szkół znajdują się informacje zilustrowane zdjęciami, opisujące zajęcia zrealizowane do końca czerwca 2012 oraz harmonogramy zajęć na rok szkolny 2012/13.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Bez nazwy-3.jpg
OCZYSZCZALNIA.jpg
BANEREK_patronat.jpg
karat duzej rodziny _banerek.jpg
banerek 980x264 2017.jpg
BANNEREK WWW.jpg
karta seniora_strona.jpg
selektywna.jpg
piesek banner.jpg
odpady.jpg
klienta nieslyszacy.jpg
Bez nazwy-1.jpg
ul. Wysiedlonych (3000 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-04-25
ul. Sobień (7319 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-04-25
ul. Brużyczka Księstwo (20 ha), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-04-25