Fundusze Europejskie

Poziomy recyklingu i ograniczenia składowania

03.08.2017
Dodane przez: Wojciech Kalina
Liczba wizyt: 59
Gospodarka odpadami

Działając na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 tekst jedn.), który nakłada na Gminę obowiązek udostępniania informacji o osiągniętych przez Gminę w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, informujemy, że w roku 2016 Gmina Aleksandrów Łódzki osiągnęła:

  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 23,37%,
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 20,307%,
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%.
Translate »