Fundusze Europejskie

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

02.08.2017
Dodane przez: Wojciech Kalina
Liczba wizyt: 269
Gospodarka odpadami

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami obejmują:

– koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

– koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów (tzw. PSZOK-u),

– koszty obsługi administracyjnej systemu oraz

– koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów.

Najwyższe koszty związane są z odebraniem, przetransportowaniem, odzyskiem i unieszkodliwieniem odpadów np. na składowisku odpadów. Największa część odpadów (zmieszane, zielone i resztki z sortowania) musi, zgodnie z ustawą i Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadów, trafić do jednej instalacji tzw. RIPOK-u w Krzyżanówku koło Kutna. Firma odbierająca odpady nie ma możliwości „uciec” na tańsze składowisko. Objęcie systemem wszystkich mieszkańców spowoduje, wg naszych szacunków, zwiększenie ilości odpadów, które do tej pory trafiały do domowych palenisk czy lasów.

Kolejne koszty to konieczność zbierania i odbierania z nieruchomości odpadów z podziałem na frakcje (papier, szkło, tworzywa sztuczne), w tym wydzielenie z całego strumienia odpadów, odpadów bio (zielone, resztki kuchenne) i przekazanie ich do kompostowni, co generuje dodatkowe, wcześniej nie ponoszone koszty. Podział całego strumienia odpadów na poszczególne frakcje związany jest z koniecznością osiągnięcia przez Gminę (a w skład Gminy wchodzą również jej mieszkańcy) odpowiednich poziomów ograniczenia odpadów przekazywanych na składowisko oraz poziomów odzysku odpadów surowcowych. Nie osiągnięcie wymaganych poziomów grozi dużymi karami pieniężnymi, które mogą zostać nałożone na Gminę przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Następnym składnikiem stawki są koszty utworzenia i utrzymania PSZOK-u, w szczególności koszty odebrania i unieszkodliwienia zebranych w nim odpadów (np. remontowych, wielkogabarytowych).

Natomiast na koszty obsługi administracyjnej składają się: przyjmowanie i weryfikacja deklaracji, wydawanie decyzji, przyjmowanie opłat, windykacja zaległości, przyjmowanie reklamacji mieszkańców, kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie realizacji obowiązku selektywnej zbiórki odpadów, kontrola nieruchomości zgłoszonych jako niezamieszkałe, kontrola posiadania umów przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, kontrola realizacji usługi przez operatora i zarządzanie całym systemem.

Realizacja wszystkich zadań przez pojedynczą gminę zawsze generuje wyższe koszty niż ich realizacja przez np. związek gmin, będzie również droższa niż realizacja tych obowiązków przez dotychczasowego operatora, szczególnie dużego.

 

W nowym systemie gospodarki odpadami funkcjonować będzie opłata ponoszona przez mieszkańców na rzecz gminy za świadczenie usług polegających na odebraniu i zagospodarowaniu odpadów. Opłata będzie świadczeniem publiczno – prawnym o charakterze powszechnym. W związku z tym Gmina została zobligowana do podjęcia w terminie do 31 grudnia 2012r. szeregu uchwał, w tym najistotniejszej z punktu widzenia mieszkańców: w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. Aby obliczyć stawkę opłaty jednakową dla wszystkich mieszkańców (Gmina Aleksandrów Łódzki jest gminą miejsko – wiejską, więc stawka jest jednakowa dla wszystkich mieszkańców) przeprowadzona została dokładna kalkulacja kosztów, w której brano pod uwagę przede wszystkim: liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych (od 2008 roku) oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. W dotychczas funkcjonującym systemie, kiedy to właściciel nieruchomości wybierał przedsiębiorcę wywożącego odpady, opłata obejmowała wywóz i zagospodarowanie określonej pojemności pojemnika. Nowelizacja ustawy nie przewiduje takiej możliwości. Gmina może wybrać metodę obliczenia stawki, spośród czterech możliwych: od mieszkańca, od ilości zużytej wody, od powierzchni mieszkaniowej lub od gospodarstwa domowego. Brak jest możliwości indywidualnego rozliczenia każdej nieruchomości z rzeczywiście wytworzonej ilości odpadów w danym okresie rozliczeniowym, według zasady „zanieczyszczający płaci”.

 

Opłata za wywóz odpadów obowiązuje wszystkie osoby mieszkające na terenie gminy Aleksandrów Łódzki (nawet bez zameldowania). Właściciele posesji są zobowiązani do zgłaszania każdej zmiany w liczbie osób zamieszkujących daną nieruchomość w terminie do 14 dni od jej zaistnienia (przeprowadzki, narodziny itp.), składając odpowiednio wypełnioną deklarację.

 

Uchwałą nr XIX/201/16 z dnia 21 stycznia 2016 r. Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim wybrała metodę, w której opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona jest od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Aktualne miesięczne stawki opłat wynoszą (od stycznia 2016 r.):

  • 11,90 zł/mieszkańca przy zadeklarowaniu selektywnej zbiórki, lub
  • 20 zł/mieszkańca w przypadku zbierania odpadów komunalnych bez segregacji.

 

 

Załączniki:

  1. uchwała XIX/201/16
Translate »