Fundusze Europejskie

Gospodarka odpadami

Uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych, zarządcy i administratorzy budynków oraz inne osoby posiadające nieruchomość w użytkowaniu zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez wezwania, co miesiąc, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Pierwsza opłata, za lipiec, powinna zostać wniesiona do 15 sierpnia 2013r.   Opłaty będzie można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w

więcej
02.08.2017
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami obejmują: – koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, – koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów (tzw. PSZOK-u), – koszty obsługi administracyjnej systemu oraz – koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów. Najwyższe koszty związane są z odebraniem, przetransportowaniem, odzyskiem i unieszkodliwieniem odpadów np.

więcej
02.08.2017
Zakres odbioru odpadów komunalnych

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina zapewnia odbiór odpadów, które podzielone zostały na trzy grupy: grupa pierwsza obejmująca odpady zmieszane, odpady ulegające biodegradacji (bioodpady), papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe; grupa druga obejmująca odpady zielone, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; grupa trzecia

więcej
02.08.2017
Translate »