Fundusze Europejskie

Gospodarka odpadami

Komunikaty

Informujemy, że w sobotę 2 listopada PSZOK będzie nieczynny. Godziny otwarcia w pozostałe dni znajdują się na stronie: https://aleksandrow-lodzki.pl/punkt-selektywnego-zbierania-odpadow/ W związku z wprowadzeniem zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która reguluje sposób postępowania z odpadami komunalnymi informujemy, że od września 2019 r. na wszystkich mieszkańców został nałożony obowiązek segregacji odpadów komunalnych.

więcej
04.08.2017
Zakres odbioru odpadów komunalnych

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina zapewnia odbiór odpadów, które podzielone zostały na trzy grupy: grupa pierwsza obejmująca odpady zmieszane, odpady ulegające biodegradacji (bioodpady), papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe; grupa druga obejmująca odpady zielone, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; grupa trzecia

więcej
04.08.2017
Segreguj odpady – to się opłaca

Segregacja odpadów jest jedną z metod ograniczenia ilości odpadów podlegających składowaniu, przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania do produkcji nowych materiałów. Segregacja odpadów na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki odbywa się u źródła, czyli u każdego w domu. Polega ona na zbieraniu odpadów z podziałem na rodzaj materiałów

więcej
03.08.2017
Wpis do rejestru działalności regulowanych w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości   Zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 ze zm.) przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki jest obowiązany do uzyskania

więcej
03.08.2017
Poziomy recyklingu i ograniczenia składowania

Działając na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. – Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zmianami), który nakłada na Gminę obowiązek udostępniania informacji o osiągniętych przez Gminę w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu,

więcej
03.08.2017
Odbiór nieczystości ciekłych

Wykaz przedsiębiorstw uprawnionych do prowadzenia na terenie gminy Aleksandrów Łódzki działalności w zakresie wywozu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki – pobierz UCHWAŁA NR XXXVII/334/13 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Aleksandrów Łódzki

więcej
03.08.2017
Punkt selektywnego zbierania odpadów

Na terenie Aleksandrowa Łódzkiego działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Jest on zlokalizowany przy ul. 11-go Listopada 93/97 (teren Gminnej Spółdzielni, tzw. GS, wjazd od ul. Chopina). UWAGA!!! W sobotę 2 listopada 2019 r. PSZOK będzie nieczynny. PSZOK czynny jest od poniedziałku do soboty, w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 6:00–16:00 środa 6:00-18:00 sobota 8:00-13:00 z

więcej
03.08.2017
Harmonogramy wywozu odpadów

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Harmonogram dla miasta Aleksandrów Łódzki: Poniedziałek Wtorek Środa Piątek – nieruchomości obsługiwane przez RSII Piątek   Harmonogram dla pozostałych miejscowości Gminy Aleksandrów Łódzki oraz dla części Aleksandrowa Łódzkiego należącej do II sektora (okolice ul. Torfowej i Wolskiej, Bratoszewskiego, Ludowa – odbiór w środy): Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

więcej
03.08.2017
Odpady zielone

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim informuje o możliwości odbioru odpadów zielonych bezpośrednio z nieruchomości. Odbiory odbywają się w dzień odbioru odpadów posegregowanych (1 raz na dwa tygodnie) w ilości do 10 szt. worków o max. pojemności 120l. Odpady zielone, czyli trawę i liście, należy udostępnić do odbioru we workach własnych lub specjalnie oznakowanych, dostarczonych na wymianę

więcej
03.08.2017
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie: – 14 dni od momentu zamieszkania na niej pierwszego mieszkańca, – do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym zaszła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty

więcej
02.08.2017
Uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych, zarządcy i administratorzy budynków oraz inne osoby posiadające nieruchomość w użytkowaniu zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez wezwania, co miesiąc, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Pierwsza opłata, za lipiec, powinna zostać wniesiona do 15 sierpnia 2013r.   Opłaty będzie można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w

więcej
02.08.2017
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę tę uiszcza się bez wezwania raz na miesiąc, w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami obejmują: – koszty odbierania, transportu,

więcej
02.08.2017
Translate »