Fundusze Europejskie

Gospodarka odpadami

Komunikaty

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim informuje, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 11-go Listopada 93/97 (teren Gminnej Spółdzielni, tzw. GS, wjazd od ul. Chopina) w dniu 23 grudnia 2017 r. tj. w sobotę będzie nieczynny. W pozostałe dni punkt czynny według harmonogramu znajdującego się pod adresem: www.aleksandrow-lodzki.pl/punkt-selektywnego-zbierania-odpadow/ Przypominamy o zastępczym

więcej
03.08.2017
Wpis do rejestru działalności regulowanych w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości   Zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 ze zm.) przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki jest obowiązany do uzyskania

więcej
03.08.2017
Poziomy recyklingu i ograniczenia składowania

Działając na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 tekst jedn.), który nakłada na Gminę obowiązek udostępniania informacji o osiągniętych przez Gminę w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia

więcej
03.08.2017
Odbiór nieczystości ciekłych

Wykaz przedsiębiorstw uprawnionych do prowadzenia na terenie gminy Aleksandrów Łódzki działalności w zakresie wywozu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki –pobierz   UCHWAŁA NR XXXVII/334/13 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Aleksandrów Łódzki

więcej
03.08.2017
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2012 Aleksandrów Łódzki znajduje się w I Regionie Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Region ten obejmuje powiaty: zgierski, poddębicki, łęczycki, kutnowski i łowicki. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych pochodzące z tego regionu obowiązkowo będą trafiać do TONSMEIER CENTRUM, ul.

więcej
03.08.2017
Punkt selektywnego zbierania odpadów

Na terenie Aleksandrowa Łódzkiego działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Jest on zlokalizowany przy ul. 11-go Listopada 93/97 (teren Gminnej Spółdzielni, tzw. GS, wjazd od ul. Chopina).   PSZOK czynny jest od poniedziałku do soboty, w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 6:00–16:00 środa 6:00-18:00 sobota 8:00-13:00 z wyłączeniem dni świątecznych.   Do PSZOK-u przyjmowane są odpady

więcej
03.08.2017
Harmonogramy wywozu odpadów

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Harmonogram 2018, tygodniowy: Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Harmonogram 2018 r. – pobierz   Harmonogram 2017 (listopad, grudzień), tygodniowy: Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek  

więcej
03.08.2017
Odpady zielone

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim informuje o możliwości odbioru odpadów zielonych bezpośrednio z nieruchomości. Odbiory odbywają się w dzień odbioru odpadów posegregowanych (1 raz na dwa tygodnie). Odpady zielone, czyli trawę i liście, należy udostępnić do odbioru we własnych workach. W zawiązku ze zwiększeniem częstotliwości odbioru operator nie wyposaża właścicieli nieruchomości w worki na odpady zielone.

więcej
03.08.2017
Segregacja odpadów

Segregacja odpadów jest jedną z metod ograniczenia ilości odpadów podlegających składowaniu, przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania do produkcji nowych materiałów.   Segregacja odpadów na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki będzie odbywać się u źródła, czyli u każdego w domu. Polegać ona będzie na zbieraniu odpadów z podziałem

więcej
02.08.2017
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie: – 14 dni od momentu zamieszkania na niej pierwszego mieszkańca, – 14 dni od zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana ilości

więcej
02.08.2017
Translate »