Fundusze Europejskie

Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni

04.08.2017
Dodane przez: Wojciech Kalina
Liczba wizyt: 2148
Download PDF
Aktualności
  1. Dokumentacja projektowa rozbudowy kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z założeniami rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Aleksandrów Łódzki, w najbliższych latach planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w następujących ulicach: Daszyńskiego, Wojska Polskiego, Wierzbińska, Warszawska, Olbrachta, Wolności, Łąkowa, Piękna, Mikołajczyka, Piotrkowska, Łomnik, Kwiatowa, Rudna, Pusta, Kątna, Jana III Sobieskiego i bez nazwy o łącznej długości ok. 13,4 km.

Załączniki — mapy z orientacyjnym przebiegiem zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej:

 

2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Informacja o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowej w formie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej w formie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków od 2015r.
Nabór wniosków rozpocznie się od dnia 13 kwietnia 2015 r. do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy Aleksandrów Łódzki na realizację w/w zadania.
Przyznawanie dotacji odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Nr V/52/15 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej w formie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Dotację mogą uzyskać podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, posiadające tytuł prawny do nieruchomości oraz położonych na nich budynków, z których odprowadzane są ścieki bytowe na terenie gminy Aleksandrów Łódzki.
Dotacje będą udzielane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze o rozproszonej zabudowie, gdzie nie przewiduje się – zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Aleksandrów Łódzki – budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bądź też w przypadkach, w których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione.
Wysokość dotacji do budowy jednej przydomowej oczyszczalni ścieków wynosić będzie 70% udokumentowanych kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 8.000 zł brutto.
Wnioski o dotację będzie można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim lub wysyłając pocztą na adres: Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki
Druki wniosków będą do pobrania w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim (plac Kościuszki 4, Wydział Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, I piętro, pokój nr 5 lub ze strony internetowej Urzędu: www.aleksandrow-lodzki.pl).
Rozpatrywanie prawidłowo wypełnionych wniosków wraz z załącznikami następować będzie według kolejności ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Załączniki:
1. Druk wniosku 1-2018

2. Druk wniosku 2- 2018

3. Druk_oświadczenia

4. Uzyskanie_opinii

5. Zgłoszenie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków 

6. Zgłoszenie do ewidencji indywidualnej, przydomowej oczyszczalni ścieków

7. Zgłoszenie do ewidencji POŚ – klauzula RODO

8. Uchwała Nr V/52/15 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 26 lutego 2015 r. określająca zasady udzielania dotacji celowej w formie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Translate »