Aleksandrow_Lodzki_top_-_004.jpg
Aktualności - Edukacja i kultura
Zarządzenie Nr 45 /2017 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Wprowadzono: 07.04.2017
Liczba wyświetleń: 326

Zarządzenie Nr  45 /2017

Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego

z dnia 5 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu  na kandydata na stanowisko dyrektora    

                   Miejskiego Przedszkola Nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie
                   Łódzkim ul. Łęczycka 4

 

Na  podstawie  art.  30  ust.  2  pkt  5,   ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 36 a  ust. 2 ustawy z  dnia  7 września  1991 r.  o  systemie  oświaty   (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1010, poz. 1954, poz. 1985 i poz. 2169 oraz z 2017 r. poz. 60.)                                                           

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim ul. Łęczycka 4

zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§  2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim przez okres 14 dni.

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr  45 /2017

Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego

z dnia 5 kwietnia 2017 r

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego ogłasza konkurs  na kandydata na stanowisko dyrektora: Miejskiego Przedszkola Nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim ul. Łęczycka 4.

 

1.   Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2 ust.1,  § 5 ust.1, § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.)

2.   Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju   publicznego przedszkola

2)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności
     informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
     stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
     stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku
     osoby niebędącej nauczycielem;

3) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2;

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,

     w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub
     świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo
     świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;         

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz.168 z późn. zm.);

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust. 1 i ust. 3 a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.,);

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
       - w przypadku nauczyciela;

12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) lub art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  - Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z  pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w celach przeprowadzenia konkursu na dyrektora.

3.    Kandydaci obowiązani są na żądanie Komisji Konkursowej    przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 2 ust. 3, 4, 5,  11, 12.

4.           Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA - Miejskiego Przedszkola Nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim" na adres Wydział Edukacji, Kultury i Sportu ,
95-070 Aleksandrów Łódzki, plac Kościuszki 2 Budynek B - I piętro pok. nr 115,  w terminie do 20 kwietnia 2017 r.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie lub drogą elektroniczną.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
Bez nazwy-3.jpg
OCZYSZCZALNIA.jpg
BANEREK_patronat.jpg
karat duzej rodziny _banerek.jpg
banerek 980x264 2017.jpg
BANNEREK WWW.jpg
karta seniora_strona.jpg
selektywna.jpg
piesek banner.jpg
odpady.jpg
klienta nieslyszacy.jpg
Bez nazwy-1.jpg
Dzisiaj jest: Niedziela, 30 kwietnia 2017 r.
UTW.jpg
ul. Sobień (7319 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-04-30
ul. Wysiedlonych (3000 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-04-30
ul. Daszyńskiego, Pusta, Rudna, Jana III Sobieskiego 91-99 i 107, 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-04-30