Aleksandrow_Lodzki_top_-_004.jpg
Aktualności - Edukacja i kultura
Konkurs dla organizacji pożytku publicznego
Wprowadzono: 30.03.2017
Liczba wyświetleń: 339

 

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego
działając na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.
poz. 239, 395) ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (art. 4 ust. 1 pkt. 4), działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży (art.4 ust.1. pkt.15), kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (art. 4 ust. 1 pkt. 16), turystyki i krajoznawstwa (art. 4 ust. 1 pkt. 19) wśród mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki w 2017 roku.

 

 

 

 

I.         Konkurs obejmuje zadania polegające na:

 

1.      Upowszechnianiu muzyki chóralnej o tematyce sakralnej (rodzaj zadania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego)

2.      Prowadzeniu Orkiestry Dętej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki. (rodzaj zadania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego)

3.      Organizacji szkolenia i rejsów żeglarskich dla młodzieży z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki. (rodzaj zadania: turystyka i krajoznawstwo, wypoczynek dzieci
i młodzieży)

4.      Upowszechnianiu muzyki chóralnej o tematyce świeckiej (rodzaj zadania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego)

5.      Prowadzeniu Zespołu Ludowego „Aleksandrowianie". (rodzaj zadania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego)

6.      Organizacji cyklu wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki. (rodzaj zadania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego)

 

 

II.     Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

 

          Ad. 1 - kwota - 12.000 złotych (dwanaście tysięcy złotych)

          Ad. 2 - kwota - 35.000 złotych (trzydzieści pięć tysięcy złotych)

          Ad. 3 - kwota - 20.000 złotych (dwadzieścia tysięcy złotych)

          Ad. 4 - kwota - 12.000 złotych (dwanaście tysięcy złotych)

          Ad. 5 - kwota - 10.000 złotych (dziesięć tysięcy złotych)

          Ad. 6 - kwota - 14.000 złotych (czternaście tysięcy złotych)

 

 

III.  Zasady przyznawania dotacji:

 

Przyznawanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez oferenta warunków
i kryteriów, o których mowa w pkt. V i VI niniejszego ogłoszenia oraz innych wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, 395), a także od wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań.

Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy, w której będą zawarte szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wspierania wykonywania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

 

IV.   Termin i warunki realizacji zadania:

 

Przewidywany termin realizacji wyżej wymienionych zadań to termin od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017 roku.

Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

Dotacje nie mogą być wykorzystane na zadania i zakupy inwestycyjne.

 

 

V.      Termin i miejsce składnia ofert:

 

1.    Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2017 roku do godziny 16.00 w siedzibie zamawiającego w biurze podawczym Urzędu:

 

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim,

Pl. Kościuszki 2,

95-070 Aleksandrów Łódzki,

 

Na kopercie należy napisać nazwę zadania i adnotację:

 

Konkurs ofert 2017 - organizacje pozarządowe.

 

Oferty można też przesłać pocztą na podany wyżej adres. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby zamawiającego.

Oferty należy składać na formularzu zgodnym z wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie ramowych wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzoru sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).

 

Do oferty należy dołączyć:

1). Dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub doświadczenie związane z przedmiotem wykonywanych zadań (kwalifikacje instruktorów, kapelmistrza, dyrygentów itp.).

2). Dokumenty potwierdzające liczbę podopiecznych objętych realizacją zadania (listy członków / listy uczestników potwierdzone własnoręcznymi podpisami).

3). Aktualny odpisu z rejestru / KRS / wpis do ewidencji stowarzyszeń - ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia.

4). Kserokopię statutu organizacji potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

 

Kopie wymaganych dokumentów powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność
z oryginałem - ze wskazaniem imienia, nazwiska, daty potwierdzenia oraz formułą
„za zgodność z oryginałem" i podpisem osoby/ osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu.

 

2.    Informacja w powyższej sprawie zostanie opublikowana, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim i na stronie: www.aleksandrowlodzki.bip.net.pl wraz z ogłoszeniem.

 

VI.        Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 

1.    Oferty spełniające warunki realizacji zadania będą rozpatrzone przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego w terminie do dnia 28 kwietnia 2017 roku w siedzibie zamawiającego - Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim,
Pl. Kościuszki 2.

 

2.    Komisja dokona oceny formalnej ofert. Kryteria oceny formalnej:

a)  złożenie oferty przez uprawniony podmiot,

b) złożenie oferty w terminie,

c)  sporządzenie oferty na obowiązującym formularzu,

d) czytelne i prawidłowe wypełnienie oferty, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach lub przypisach,

e)  opatrzenie oferty datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wraz z pieczątkami,

f)  załączenie wymaganych do oferty dokumentów, prawidłowo podpisanych czy potwierdzonych za zgodność z oryginałem,

g)  zgodność terminu realizacji zadania z terminem wymaganym w ogłoszeniu,

h)  wkład własny finansowy lub/i osobowy,

i)   realizacja zadania jest zgodna z celami statutowymi oferenta.

 

3.    W przypadku wystąpienia braków formalnych, które podlegają uzupełnieniu: tj. pkt. 2
 ppkt e) i f), wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia w okresie 3 dni roboczych od daty weryfikacji oferty.

 

4.    W przypadku braku uzupełnień, o których mowa w pkt. 3 oraz braków formalnych nie podlegających uzupełnieniom, oferta zostanie odrzucona.

 

5.  Oferty, które przeszły pozytywnie ocenę formalną zostają poddane ocenie merytorycznej. Kryteria oceny merytorycznej:

     1)  Możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (skala ocen 0-10 pkt.).

     2)  Przedstawienie rzetelnej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (skala ocen 0-20 pkt.).

     3)  Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne (skala ocen 0-10 pkt.).

     4)  Udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (skala ocen 0-20 pkt.).

     5)  Planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (skala ocen 0-20 pkt.).

     6)  Realizacja zaleconych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (skala ocen 0-20 pkt.).

 

6.    Komisja przedstawi Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert (decydować będzie uzyskanie największej średniej arytmetycznej z liczby punktów przydzielonych przez poszczególnych członków komisji) i proponowaną wysokość dotacji. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją
o wysokości przyznanej dotacji dokona Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego. 

 

7.    Oferenci zakwalifikowani do realizacji poszczególnych zadań zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie. Informacja o wyborze oferentów zostanie ponadto opublikowana na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim oraz na stronie: www.aleksandrowlodzki.bip.net.pl oraz na stronie: www.aleksandrow-lodzki.pl

 

VII.    Zrealizowane zadania i ich wartość w roku 2016

 

Lp.

Nazwa zadania

Kwota w zł przeznaczona
w 2016 roku

1.

Upowszechnianie muzyki chóralnej
o tematyce sakralnej

10.000

2.

Prowadzenie Orkiestry Dętej
na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

35.000

3.

Organizacja szkolenia i rejsów żeglarskich dla młodzieży z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki

18.000

4.

Organizacja czasu wolnego dla dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki

5.000

5.

Upowszechnianie muzyki chóralnej
o tematyce świeckiej

10.000

6.

Prowadzenie Zespołu Ludowego „Aleksandrowianie"

10.000

7.

Organizacja cyklu wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

12.000

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
Bez nazwy-3.jpg
OCZYSZCZALNIA.jpg
BANEREK_patronat.jpg
karat duzej rodziny _banerek.jpg
banerek 980x264 2017.jpg
BANNEREK WWW.jpg
karta seniora_strona.jpg
selektywna.jpg
piesek banner.jpg
odpady.jpg
klienta nieslyszacy.jpg
Bez nazwy-1.jpg
Dzisiaj jest: Niedziela, 30 kwietnia 2017 r.
UTW.jpg
ul. Sobień (7319 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-04-30
ul. Wysiedlonych (3000 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-04-30
ul. Daszyńskiego, Pusta, Rudna, Jana III Sobieskiego 91-99 i 107, 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-04-30