Aleksandrow_Lodzki_top_-_004.jpg
Aktualności - Edukacja i kultura
Ogłaszam nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach na rok szkolny 2017/2018
Wprowadzono: 17.03.2017
Liczba wyświetleń: 388

 

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) i ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)  oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, 1948), w związku z § 2 i 3 Uchwały Nr XXXV/336/ 17 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, na wolne miejsca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach, dla których Gmina Aleksandrów Łódzki jest organem prowadzącym

Szanowni Państwo, rodzice/prawni opiekunowie,

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole, nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018", w terminie od 27 marca do 31 2017 r., w przedszkolu, oddziale przedszkolnym do którego dziecko uczęszcza. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w placówce.

Nabór na wolne miejsca w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych przy szkołach rozpocznie się 3 kwietnia 2017 o godz. 8.00 i potrwa do 28 kwietnia 2017 do godz. 10.00

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/prawnego opiekuna. Formularz Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2017/18 dostępny jest w placówkach. Rodzice mają możliwość wyboru trzech placówek wg preferencji.
Wypełniony wniosek  wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice składają w każdym z trzech wybranych placówek.
Poniżej oraz w komunikatach wywieszonych w każdym przedszkolu, oddziale przedszkolnym, opisane zostały ogólne zasady rekrutacji, terminy oraz kryteria brane pod uwagę w tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym.

ZASADY postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2017/2018

 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dla kandydatów w wieku 3-6 lat zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki, którzy nie uczęszczają jeszcze do przedszkola /oddziału przedszkolnego.
 • Dzieci 6 - letnie objęte są obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria o charakterze ustawowym i lokalnym.
 • W każdym przedszkolu/oddziale przedszkolnym obowiązują takie same terminy, dokumenty oraz kryteria wraz z odpowiadającą im wartością punktową.
 • Rodzice mają prawo wybrać 3 przedszkola (oddziały przedszkolne przy szkołach) szeregując je według własnych preferencji.
 • Rodzic/prawny opiekun składając wnioski do trzech placówek, musi pamiętać, że określona przez niego kolejność preferencji jest taka sama na każdym złożonym wniosku.
 • Kolejność zgłoszenia wniosków nie ma znaczenia.
 • Wypełniony wniosek/wnioski wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć nie później niż do godziny 10:00 dnia 28 kwietnia 2017 roku do wybranej/wybranych placówek.
 • W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia, które będą weryfikowane w trakcie postępowania rekrutacyjnego.
 • Wyniki rekrutacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu, w siedzibie przedszkola/oddziału przedszkolnego Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  zostaną udostępnione w placówkach w dniu 8 maja 2017 o godz. 10.00
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej powołanej w każdym przedszkolu/oddziale przedszkolnym może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach o spełnieniu kryteriów lub zwrócić się do Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego o potwierdzenie tych okoliczności.
 • Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego oraz liczbie wolnych miejsc, którymi placówka jeszcze dysponuje, zostaną ogłoszone w dniu 23 maja 2017 roku o godz. 10.00
 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, Rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić z wnioskiem, do komisji rekrutacyjnej w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym, o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do placówki.
 • Rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia komisji rekrutacyjnej.

 I ETAP - KRYTERIA OKREŚLONE W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Lp.

Kryterium (dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium1)

Wartość kryterium
w punktach
2

1.

Wielodzietność rodziny kandydata3 (oświadczenie.)

100

2.

Niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności).

100

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

100

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

100

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

100

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie4 (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem).

100

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

100

 

 

 

II ETAP - KRYTERIA LOKALNE

 

Lp.

Kryterium

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium

Wartość kryterium
w punktach5

1.

dziecko obojga rodziców pracujących
( w tym wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej)
/studiujących w systemie stacjonarnym - z udokumentowanym zatrudnieniem /studiowaniem

zaświadczenie o zatrudnieniu (wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej) lub zaświadczenie uczelni, wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku;

4

2.

dziecko zgłaszane na pobyt dłuższy niż 5 godzin dziennie

deklaracja rodzica/rodziców o długości dziennego pobytu dziecka w przedszkolu we wniosku składanym podczas rekrutacji;

2

3.

dziecko, którego rodzice/ rodzic samotnie wychowujący dziecko rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych jako mieszkaniec Gminy Aleksandrów Łódzki

oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych jako mieszkaniec Gminy Aleksandrów

3

4.

rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru

 

oświadczenie /deklaracja rodziców we wniosku składanym podczas rekrutacji o uczęszczaniu do przedszkola pierwszego wyboru rodzeństwa dziecka, którego wniosek dotyczy

1

5.

dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego(kryterium dotyczy Miejskiego Przedszkola Nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim).

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka

4

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

rozpoczęcie

zakończe -nie

Podanie przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym wraz z liczbą punktów i dokumentów potwierdzających ich spełnianie.

Do dnia 24 marca 2017 r.

Do dnia 24 marca 2017 r.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce.

Od 27 marca 2017 roku

31 marca 2017 r.

Składanie wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami
i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów).

3 kwietnia 2017 r.
 godz. 8.00

 

28 kwietnia  2017 r.
godz. 10.00

 

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków wraz z załącznikami przez komisję rekrutacyjną. (posiedzenie komisji rekrutacyjnej)

5 maja 2017 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych( to nie są wyniki rekrutacji)

8 maja 2017 r. godz.10.00

 

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego oraz liczbie wolnych miejsc, którymi placówka jeszcze dysponuje


23 maja 2017 godz. 10.00

 

Rodzaj czynności

Termin uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego

rozpoczęcie

zakończe -nie

Składanie wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami
i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów), do przedszkoli /oddziałów przedszkolnych, które dysponują wolnymi miejscami.

1 czerwca 2017 r. godz. 9.00

30 czerwca 2017 roku do godz. 10:00

 

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków wraz z załącznikami przez komisję rekrutacyjną. (posiedzenie komisji rekrutacyjnej)

3 lipca 2017 roku godz. 11.00

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

4 lipca

2017 roku godz.

10.00

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego oraz liczbie wolnych miejsc, którymi placówka jeszcze dysponuje.

14 lipca 2017 r.
 godz. 10.00

 

 Odnośniki do Kryteriów ustawowych

1. Oryginał, notarialnie poświadczona kopia, odpis, wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona przez rodzica.
2. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty każdemu kryterium przyznaje się jednakową wartość
3. Wielodzietność rodziny - oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
4. Samotne wychowywanie dziecka - oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

5. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty każdemu kryterium przyznaje się równą wartość.

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
Bez nazwy-3.jpg
OCZYSZCZALNIA.jpg
BANEREK_patronat.jpg
karat duzej rodziny _banerek.jpg
banerek 980x264 2017.jpg
BANNEREK WWW.jpg
karta seniora_strona.jpg
selektywna.jpg
piesek banner.jpg
odpady.jpg
klienta nieslyszacy.jpg
Bez nazwy-1.jpg
Dzisiaj jest: Wtorek, 25 kwietnia 2017 r.
UTW.jpg
ul. Wysiedlonych (3000 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-04-25
ul. Sobień (7319 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-04-25
ul. Brużyczka Księstwo (20 ha), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-04-25