Aleksandrow_Lodzki_top_-_004.jpg
Aktualności - Najnowsze
Ogłoszenie o naborze do klas I szkół podstawowych, dla których Gmina Aleksandrów Łódzki jest organem prowadzącym na rok szkolny 2017/2018
Wprowadzono: 17.03.2017
Liczba wyświetleń: 291

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) i ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)  oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, 1948), w związku z § 2 Uchwały Nr XXXV/337/ 17 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów Łódzki, do postepowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Szanowni Państwo, rodzice/prawni opiekunowie,

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły nie biorą udziału w rekrutacji, są przyjmowane z urzędu. Rodzice składają jedynie wniosek o przyjęcie do szkoły  rejonowej w terminie 21 marca do 14 kwietnia 2017 r. Wnioski do pobrania w szkołach.  
Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły biorą udział w rekrutacji. Rodzice od 21 marca do 14 kwietnia 2017 roku składają  w szkole pozarejonowej wypełniony wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów wymienionych poniżej (dotyczy to dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły).

ZASADY postępowania rekrutacyjnego do szkół w roku szkolnym 2017/2018

  • Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci  spoza obwodu prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria o charakterze ustawowym i lokalnym.
  • W każdej szkole, oprócz Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim, obowiązują takie same terminy, dokumenty oraz kryteria wraz z odpowiadającą im wartością punktową.
  • Rodzice dzieci, które są kandydatami do  Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim, muszą zapoznać się z terminami i dokumentami obowiązującymi przy naborze do tej szkoły.
  • Kolejność zgłoszenia wniosków nie ma znaczenia.
  • Wypełniony wniosek/wnioski wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w szkole w terminie od 21 marca do 14 kwietnia 2017 roku.
  • W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia, które będą weryfikowane w trakcie postępowania rekrutacyjnego.
  • Wyniki rekrutacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu, w siedzibie szkoły  Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  zostaną udostępnione w szkołach w dniu 4 maja 2017 roku o godz.10:00.
  • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej powołanej w każdej szkole może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach o spełnieniu kryteriów lub zwrócić się do Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego o potwierdzenie tych okoliczności.
  • Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły, zostaną ogłoszone w dniu 19 maja 2016 roku.

 I ETAP - KRYTERIA OKREŚLONE W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Lp.

Kryterium (dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium)

Wartość kryterium
w punktach

1.

Wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie.)

100

2.

Niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności).

100

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

100

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

100

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

100

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem).

100

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

100

 

II ETAP - KRYTERIA LOKALNE DLA SZKÓŁ REJONOWYCH

 

Lp.

Kryterium

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium

Wartość kryterium
w punktach

1.

Dziecko ujęte w wykazie ewidencji ludności przekazanej szkole przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego

Wykaz z ewidencji ludności

4

2.

Dziecko, którego  rodzeństwo spełnia w danej szkole obowiązek szkolny lub przedszkolny

Potwierdza szkoła

2

3.

Dziecko, które uczęszczało do oddziału przedszkolnego utworzonego przy danej szkole

Potwierdza szkoła

2

4.

Dziecko, którego miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie danej szkoły

Do wglądu kopia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej , lub informacja o wykonywaniu działalności gospodarczej w obwodzie szkoły

1

5.

Dziecko, którego krewni (babcia/dziadek) zamieszkują w obwodzie danej szkoły

Oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka

1

6.

Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. (Kryterium to dotyczy Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj i Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim)

Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

10

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

Podanie przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym wraz z liczbą punktów i dokumentów potwierdzających ich spełnianie.

Do 20 marca 2017 r.
 godz. 9.00

Do 20 marca 2017 r.
 godz. 9.00

Składanie wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami
i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów).

 Od 21 marca do 14 kwietnia 2017 r.

Od 22 maja do 31 maja 2017 r.

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

28 kwietnia 2017 r.

7 czerwca 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

4 maja 
2017 r.

8 czerwca 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły.

 19 maja 2017 r.

 30 czerwca 2017 r.

 Dotyczy kryteriów ustawowych

1. Oryginał, notarialnie poświadczona kopia, odpis, wyciąg z dokumentu lub kopia     
    poświadczona przez rodzica.
2. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty każdemu kryterium przyznaje się jednakową
     wartość
3. Wielodzietność rodziny - oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
4. Samotne wychowywanie dziecka - oznacza wychowywanie dziecka przez pannę,
    kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym
    wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co
    najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
5. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe każdemu kryterium przyznaje się równą wartość.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
Bez nazwy-3.jpg
OCZYSZCZALNIA.jpg
BANEREK_patronat.jpg
karat duzej rodziny _banerek.jpg
banerek 980x264 2017.jpg
BANNEREK WWW.jpg
karta seniora_strona.jpg
selektywna.jpg
piesek banner.jpg
odpady.jpg
klienta nieslyszacy.jpg
Bez nazwy-1.jpg
Dzisiaj jest: Wtorek, 25 kwietnia 2017 r.
UTW.jpg
ul. Wysiedlonych (3000 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-04-25
ul. Sobień (7319 m²), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-04-25
ul. Brużyczka Księstwo (20 ha), 95-070 Aleksandrów Łódzki
dodano: 2017-04-25